SG Standard AC Geared Motor

Một số model cơ bản các sản phẩm của động cơ spg  như sau:

Nếu Quý khách không tìm thấy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tốt hơn.

S6I06GX-V12, S6I06GX-V12CE, S7I15GX-V12, S7I15GX-V12CE, S8I15GX-V12, S8I15GX-V12CE, S9I40GXH-V12CE, S9I40GXH-V12, S9I60GXH-V12CE, S9I60GXH-V12, S9I90GXH-V12CE, S9I90GXH-V12, 9SI180GBH-V12, 9SI180GBH-V12CE, S9I40GXL-V12CE, S9I40GXL-V12, S9I60GXL-V12CE, S9I60GXL-V12, S9I90GXL-V12CE, S9I90GXL-V12, 9SI180GBL-V12, 9SI180GBL-V12CE, S6R06GX-ES12, S6R06GX-ES12, S7R15GX-ES12, S7R15GX-ES12CE, S8R15GX-ES12, S8R15GX-ES12CE, S9R40GXH-ES12CE, S9R40GXH-ES12, S9R60GXH-ES12CE, S9R60GXH-ES12, S9R90GXH-ES12CE, S9R90GXH-ES12, S9R40GXL-ES12CE, S9R40GXL-ES12, S9R60GXL-ES12CE, S9R60GXL-ES12, S9R90GXL-ES12CE, S9R90GXL-ES12, S6I06GX-S12, S6I06GX-S12CE, S7I15GX-S12, S7I15GX-S12CE, S8I15GX-S12, S8I15GX-S12CE, S9I40GXH-S12CE, S9I40GXH-S12, S9I60GXH-S12CE, S9I60GXH-S12, S9I90GXH-S12CE, S9I90GXH-S12, S9I40GXL-S12CE, S9I40GXL-S12, S9I60GXL-S12CE, S9I60GXL-S12, S9I90GXL-S12CE, S9I90GXL-S12, S6R06GX-S12, S6R06GX-S12CE, S7R15GX-S12, S7R15GX-S12CE, S8R15GX-S12, S8R15GX-S12CE, S9R40GX-S12CE, S9R40GX-S12, S6I06GX, S6I06GXCE, S7I15GX, S7I15GXCE, S8I15GX, S8I15GXCE, S8I25GT, S8I25GTCE, S8I25GS, S8I25GSCE, S9I40GXHCE, S9I40GXH, S9I40GTHCE, S9I40GTH, S9I40GSH, S9I40GSHCE, S9I60GXHCE, S9I60GXH, S9I60GTHCE, S9I60GTH, S9I60GSHCE, S9I60GSH, S9I90GXHCE, S9I90GXH, S9I90GTHCE, S9I90GTH, S9I90GSHCE, S9I90GSH, 9SI150GTH, 9SI150GTHCE, 9SI150GSH, 9SI150GSHCE,

9SI200GTH, 9SI200GTHCE, 9SI200GSH, 9SI200GSHCE, S9I40GXLCE, S9I40GXL, S9I40GTLCE, S9I40GTL, S9I40GSH, S9I40GSLCE, S9I60GXLCE, S9I60GXL, S9I60GTLCE, S9I60GTL, S9I60GSLCE, S9I60GSL, S9I90GXLCE, S9I90GXL, S9I90GTLCE, S9I90GTL, S9I90GSLCE, S9I90GSL, 9SI150GTL, 9SI150GTLCE, 9SI150GSL, 9SI150GSLCE, 9SI200GTL, 9SI200GTLCE, 9SI200GSL, 9SI200GSLCE,

S6I06GX-T, S6I06GX-TCE, S7I15GX-T, S7I15GX-TCE, S8I15GX-T, S8I15GX-TCE, S8I25GT-T, S8I25GT-TCE, S8I25GS-T, S8I25GS-TCE, S9I40GXL-TCE, S9I40GXL-T, S9I40GTL-TCE, S9I40GTL-T, S9I40GSL-T, S9I40GSL-TCE, S9I60GXL-TCE, S9I60GXL-T, S9I60GTL-TCE, S9I60GTL-T, S9I60GSL-TCE, S9I60GS-T, S9I90GXL-TCE, S9I90GXL-T, S9I90GTL-TCE, S9I90GTL-T, S9I90GSL-TCE, S9I90GSL-T

9SI150GTL-T, 9SI150GTL-TCE, 9SI150GSL-T, 9SI150GSL-TCE, S9I40GXH-TCE, 9I40GXH-T, S9I40GTH-TCE, S9I40GTH-T, S9I40GSH-T, S9I40GSH-TCE

S9I60GXH-TCE, S9I60GXH-T, S9I60GTH-TCE, S9I60GTH-T, S9I60GSH-TCE, S9I60GSH-T, S9I90GXH-TCE, S9I90GXH-T, S9I90GTH-TCE, S9I90GTH-T, S9I90GSH-TCE, S9I90GSH-T, 9SI150GTH-T, 9SI150GTH-TCE, 9SI150GSH-T, 9SI150GSH-TCE, S7R15GX, S7R15GXCE, S8R15GXCE, S8R15GX, S8R25GXCE, S8R25GX, S9R40GX, S9R40GXCE, S9R60GX, S9R60GXCE, S9R90GX, S9R90GXCE, S6R06GX-E, S6R06GX-ECE, S7R15GX-E, S7R15GX-ECE, S8R15GX-ECE, S8R15GX-E, S8R25GX-ECE, S8R25GX-E, S9R40GX-E, S9R40GX-ECE, S9R60GX-E, S9R60GX-ECE, S9R90GX-E, S9R90GX-ECE, S8R25GT-ECE, S8R25GT-E, S9R40GT-E, S9R40GT-ECE, S9R60GT-E, S9R60GT-ECE, S9R90GT-E, S9R90GT-ECE, S8R25GS-ECE, S8R25GS-E, S9R40GS-E, S9R40GS-ECE, S9R60GS-E, S9R60GS-ECE, S9R90GS-E, S9R90GS-ECE, S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA7.5B, S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA15B, S6DA18B, S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B, S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B, S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B, S6DA250B,

S7KA3B, S7KA3.6B, S7KA5B, S7KA7.5B, S7KA9B, S7KA10B, S7KA12.5B, S7KA15B, S7KA18B, S7KA20B, S7KA25B, S7KA30B, S7KA36B, S7KA40B, S7KA50B, S7KA60B, S7KA75B, S7KA90B, S7KA100B, S7KA120B, S7KA150B, S7KA180B, S7KA200B, S7KA250B, S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA7.5B, S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B, S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B, S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B, S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B, S8KA250B,

S9KB3B, S9KB3.6B, S9KB5B, S9KB7.5B, S9KB9B, S9KB10B, S9KB12.5B, S9KB15B, S9KB18B, S9KB20B, S9KB25B, S9KB30B, S9KB36B, S9KB40B, S9KB50B, S9KB60B, S9KB75B, S9KB90B, S9KB100B, S9KB120B, S9KB150B, S9KB180B, S9KB200B, S9KB250B, S9KC3B, S9KC3.6B, S9KC5B, S9KC7.5B, S9KC9B, S9KC10B, S9KC12.5B, S9KC15B, S9KC18B, S9KC20B, S9KC25B, S9KC30B, S9KC36B, S9KC40B, S9KC50B, S9KC60B, S9KC75B, S9KC90B, S9KC100B, S9KC120B, S9KC150B, S9KC180B, S9KC200B, S9KC250B,

Model động cơ spg

S9KD3B, S9KD3.6B, S9KD5B, S9KD7.5B, S9KD9B, S9KD10B, S9KD12.5B, S9KD15B, S9KD18B, S9KD20B, S9KD25B, S9KD30B, S9KD36B, S9KD40B, S9KD50B, S9KD60B, S9KD75B, S9KD90B, S9KD100B, S9KD120B, S9KD150B, S9KD180B, S9KD200B, S9KD250B, S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B, S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B, S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B, S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B,

S9KC3B-S, S9KC3.6B-S, S9KC5B-S, S9KC7.5B-S, S9KC9B-S, S9KC10B-S, S9KC12.5B-S, S9KC15B-S, S9KC18B-S, S9KC20B-S, S9KC25B-S, S9KC30B-S, S9KC36B-S, S9KC40B-S, S9KC50B-S, S9KC60B-S, S9KC75B-S, S9KC90B-S, S9KC100B-S, S9KC120B-S, S9KC150B-S, S9KC180B-S, S9KC200B-S, S9KC250B-S,

S9KD3B-S, S9KD3.6B-S, S9KD5B-S, S9KD7.5B-S, S9KD9B-S, S9KD10B-S, S9KD12.5B-S, S9KD15B-S, S9KD18B-S, S9KD20B-S, S9KD25B-S, S9KD30B-S, S9KD36B-S, S9KD40B-S, S9KD50B-S, S9KD60B-S, S9KD75B-S, S9KD90B-S, S9KD100B-S, S9KD120B-S, S9KD150B-S, S9KD180B-S, S9KD200B-S, S9KD250B-S, S9KH3B-S, S9KH3.6B-S, S9KH5B-S, S9KH7.5B-S, S9KH9B-S, S9KH10B-S, S9KH12.5B-S, S9KH15B-S, S9KH18B-S, S9KH20B-S, S9KH25B-S, S9KH30B-S, S9KH36B-S, S9KH40B-S, S9KH50B-S, S9KH60B-S, S9KH75B-S, S9KH90B-S, S9KH100B-S, S9KH120B-S, S9KH150B-S, S9KH180B-S, S9KH200B-S, S9KH250B-S

SUA06IK-V12, SUA15IK-V12, SUA25IK-V12, SUA40IK-V12, SUA60IK-V12, SUA90IK-V12, SUA120IK-V12, SUA180IK-V12, SUD06IK-V12, SUD15IK-V12, SUD25IK-V12, SUD40IK-V12, SUD60IK-V12, SUD90IK-V12, SUD120IK-V12, SUD180IK-V12, S9R40GX-ES12CE, S9R40GX-ES12, S9R60GX-ES12CE, S9R60GX-ES12, S9R90GX-ES12CE, S9R90GX-ES12, S9I40GX-S12CE, S9I40GX-S12, S9I60GX-S12CE, S9I60GX-S12, S9I90GX-S12CE, S9I90GX-S12, S9R40GX-S12CE, S9R40GX-S12,  S9I40GXCE, S9I40GX, S9I40GTCE, S9I40GT, S9I40GS, S9I40GSCE, 9I60GXCE, S9I60GX, S9I60GTCE, S9I60GT, S9I60GSCE, S9I60GS, S9I90GXCE, S9I90GX, 9I90GTCE, S9I90GT, S9I90GSCE, S9I90GS, 9SI150GT, 9SI150GTCE, 9SI150GS, 9SI150GSCE, 9SI200GT, 9SI200GTCE, 9SI200GS, 9SI200GSCE, S9I40GX-TCE, S9I40GX-T, S9I40GT-TCE, S9I40GT-T, S9I40GS-T, S9I40GS-TCE, S9I60GX-TCE, S9I60GX-T, S9I60GT-TCE, S9I60GT-T, S9I60GS-TCE, S9I60GS-T, S9I90GX-TCE, S9I90GX-T, S9I90GT-TCE, S9I90GT-T, S9I90GS-TCE, S9I90GS-T, 9SI150GT-T, 9SI150GT-TCE, 9SI150GS-T, 9SI150GS-TCE, S9R40GX, S9R40GXCE, S9R60GX, S9R60GXCE, S9R90GX, S9R90GXCE, S9R40GX-E, S9R40GX-ECE, S9R60GX-E, S9R60GX-ECE, S9R90GX-E, S9R90GX-ECE, S6DA3BH, S6DA3.6BH, S6DA5BH, S6DA7.5BH, S6DA9BH, S6DA10BH, S6DA12.5BH, S6DA15BH, S6DA18BH, S6DA20BH, S6DA25BH, S6DA30BH, S6DA36BH, S6DA40BH, S6DA50BH, S6DA60BH, S6DA75BH, S6DA90BH, S6DA100BH, S6DA120BH, S6DA150BH, S6DA180BH, S6DA200BH, S6DA250BH, S7KA3BH, S7KA3.6BH, S7KA5BH, S7KA7.5BH, S7KA9BH, S7KA10BH, S7KA12.5BH, S7KA15BH, S7KA18BH, S7KA20BH, S7KA25BH, S7KA30BH, S7KA36BH, S7KA40BH, S7KA50BH, S7KA60BH, S7KA75BH, S7KA90BH, S7KA100BH, S7KA120BH, S7KA150BH, S7KA180BH, S7KA200BH, S7KA250BH, S8KA3BH, S8KA3.6BH, S8KA5BH, S8KA7.5BH, S8KA9BH, S8KA10BH, S8KA12.5BH, S8KA15BH, S8KA18BH, S8KA20BH, S8KA25BH, S8KA30BH, S8KA36BH, S8KA40BH, S8KA50BH, S8KA60BH, S8KA75BH, S8KA90BH, S8KA100BH, S8KA120BH, S8KA150BH, S8KA180BH, S8KA200BH, S8KA250BH, S9KB3BH, S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH, S9KB10BH, S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH, S9KB30BH, S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH, S9KB60BH, S9KB75BH, S9KB90BH, S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH, S9KB250BH, S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH, S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH, S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH, S9KD3BH, S9KD3.6BH, S9KD5BH, S9KD7.5BH, S9KD9BH, S9KD10BH, S9KD12.5BH, S9KD15BH, S9KD18BH, S9KD20BH, S9KD25BH, S9KD30BH, S9KD36BH, S9KD40BH, S9KD50BH, S9KD60BH, S9KD75BH, S9KD90BH, S9KD100BH, S9KD120BH, S9KD150BH, S9KD180BH, S9KD200BH, S9KD250BH, S9KH3BH, S9KH3.6BH, S9KH5BH, S9KH7.5BH, S9KH9BH, S9KH10BH, S9KH12.5BH, S9KH15BH, S9KH18BH, S9KH20BH, S9KH25BH, S9KH30BH, S9KH36BH, S9KH40BH, S9KH50BH, S9KH60BH, S9KH75BH, S9KH90BH, S9KH100BH, S9KH120BH, S9KH150BH, S9KH180BH, S9KH200BH, S9KH250BH,  S9KC3BH-S, S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S, S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S, S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S, S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S, S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S, S9KD3BH-S, S9KD3.6BH-S, S9KD5BH-S, S9KD7.5BH-S, S9KD9BH-S, S9KD10BH-S, S9KD12.5BH-S, S9KD15BH-S, S9KD18BH-S, S9KD20BH-S, S9KD25BH-S, S9KD30BH-S, S9KD36BH-S, S9KD40BH-S, S9KD50BH-S, S9KD60BH-S, S9KD75BH-S, S9KD90BH-S, S9KD100BH-S, S9KD120BH-S, S9KD150BH-S, S9KD180BH-S, S9KD200BH-S, S9KD250BH-S, S9KH3BH-S, S9KH3.6BH-S, S9KH5BH-S, S9KH7.5BH-S, S9KH9BH-S, S9KH10BH-S, S9KH12.5BH-S, S9KH15BH-S, S9KH18BH-S, S9KH20BH-S, S9KH25BH-S, S9KH30BH-S, S9KH36BH-S, S9KH40BH-S, S9KH50BH-S, S9KH60BH-S, S9KH75BH-S, S9KH90BH-S, S9KH100BH-S, S9KH120BH-S, S9KH150BH-S, S9KH180BH-S, S9KH200BH-S, S9KH250BH-S, S6DA3B1, S6DA3.6B1, S6DA5B1, S6DA7.5B1, S6DA9B1, S6DA10B1, S6DA12.5B1, S6DA15B1, S6DA18B1, S6DA20B1, S6DA25B1, S6DA30B1, S6DA36B1, S6DA40B1, S6DA50B1, S6DA60B1, S6DA75B1, S6DA90B1, S6DA100B1, S6DA120B1, S6DA150B1, S6DA180B1, S6DA200B1, S6DA250B1, S7KA3B1, S7KA3.6B1, S7KA5B1, S7KA7.5B1, S7KA9B1, S7KA10B1, S7KA12.5B1, S7KA15B1, S7KA18B1, S7KA20B1, S7KA25B1, S7KA30B1, S7KA36B1, S7KA40B1, S7KA50B1, S7KA60B1, S7KA75B1, S7KA90B1, S7KA100B1, S7KA120B1, S7KA150B1, S7KA180B1, S7KA200B1, S7KA250B1, S8KA3B1, S8KA3.6B1, S8KA5B1, S8KA7.5B1, S8KA9B1, S8KA10B1, S8KA12.5B1, S8KA15B1, S8KA18B1, S8KA20B1, S8KA25B1, S8KA30B1, S8KA36B1, S8KA40B1, S8KA50B1, S8KA60B1, S8KA75B1, S8KA90B1, S8KA100B1, S8KA120B1, S8KA150B1, S8KA180B1, S8KA200B1, S8KA250B1, S9KB3BL, S9KB3.6BL, S9KB5BL, S9KB7.5BL, S9KB9BL, S9KB10BL, S9KB12.5BL, S9KB15BL, S9KB18BL, S9KB20BL, S9KB25BL, S9KB30BL, S9KB36BL, S9KB40BL, S9KB50BL, S9KB60BL, S9KB75BL, S9KB90BL, S9KB100BL, S9KB120BL, S9KB150BL, S9KB180BL, S9KB200BL, S9KB250BL,

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL, S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL, S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL, S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KD3BL, S9KD3.6BL, S9KD5BL, S9KD7.5BL, S9KD9BL, S9KD10BL, S9KD12.5BL, S9KD15BL, S9KD18BL, S9KD20BL, S9KD25BL, S9KD30BL, S9KD36BL, S9KD40BL, S9KD50BL, S9KD60BL, S9KD75BL, S9KD90BL, S9KD100BL, S9KD120BL, S9KD150BL, S9KD180BL, S9KD200BL, S9KD250BL,

S9KH3BL, S9KH3.6BL, S9KH5BL, S9KH7.5BL, S9KH9BL, S9KH10BL, S9KH12.5BL, S9KH15BL, S9KH18BL, S9KH20BL, S9KH25BL, S9KH30BL, S9KH36BL, S9KH40BL, S9KH50BL, S9KH60BL, S9KH75BL, S9KH90BL, S9KH100BL, S9KH120BL, S9KH150BL, S9KH180BL, S9KH200BL, S9KH250BL,  Model động cơ spg

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S, S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S, S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S, S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S, S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KD3BL-S, S9KD3.6BL-S, S9KD5BL-S, S9KD7.5BL-S, S9KD9BL-S, S9KD10BL-S, S9KD12.5BL-S, S9KD15BL-S, S9KD18BL-S, S9KD20BL-S, S9KD25BL-S, S9KD30BL-S, S9KD36BL-S, S9KD40BL-S, S9KD50BL-S, S9KD60BL-S, S9KD75BL-S, S9KD90BL-S, S9KD100BL-S, S9KD120BL-S, S9KD150BL-S, S9KD180BL-S, S9KD200BL-S, S9KD250BL-S, S9KH3BL-S, S9KH3.6BL-S, S9KH5BL-S, S9KH7.5BL-S, S9KH9BL-S, S9KH10BL-S, S9KH12.5BL-S, S9KH15BL-S, S9KH18BL-S, S9KH20BL-S, S9KH25BL-S, S9KH30BL-S, S9KH36BL-S, S9KH40BL-S, S9KH50BL-S, S9KH60BL-S, S9KH75BL-S, S9KH90BL-S, S9KH100BL-S, S9KH120BL-S, S9KH150BL-S, S9KH180BL-S, S9KH200BL-S, S9KH250BL-S, S6DA3BM, S6DA3.6BM, S6DA5BM, S6DA7.5BM, S6DA9BM, S6DA10BM, S6DA12.5BM, S6DA15BM, S6DA18BM, S6DA20BM, S6DA25BM, S6DA30BM, S6DA36BM, S6DA40BM, S6DA50BM, S6DA60BM, S6DA75BM, S6DA90BM, S6DA100BM, S6DA120BM, S6DA150BM, S6DA180BM, S6DA200BM, 6DA250BM, S7KA3BM, S7KA3.6BM, S7KA5BM, S7KA7.5BM, S7KA9BM, S7KA10BM, S7KA12.5BM, S7KA15BM, S7KA18BM, S7KA20BM, S7KA25BM, S7KA30BM, S7KA36BM, S7KA40BM, S7KA50BM, S7KA60BM, S7KA75BM, S7KA90BM, S7KA100BM, S7KA120BM, S7KA150BM, S7KA180BM, S7KA200BM, S7KA250BM, S8KA3BM, S8KA3.6BM, S8KA5BM, S8KA7.5BM, S8KA9BM, S8KA10BM, S8KA12.5BM, S8KA15BM, S8KA18BM, S8KA20BM, S8KA25BM, S8KA30BM, S8KA36BM, S8KA40BM, S8KA50BM, S8KA60BM, S8KA75BM, S8KA90BM, S8KA100BM, S8KA120BM, S8KA150BM, S8KA180BM, S8KA200BM, S8KA250BM,

S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH6B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B, S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B, S9KH40B, S9KH50B,

S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B, S9KH180B, S9KH200B,S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC6BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH,

S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH,S9KC36BH,S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH,

S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC6BL, S9KC7.5BL,S9KC9BL, S9KC10BL, S9KC12.5BL,

S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL, S9KC36BL, S9KC40BL,S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL, S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL,

S9KC180BL, S9KC200BL, S9KD3BHS9KD3.6BH, S9KD5BH, S9KD6BH, S9KD7.5BH, S9KD9BH, S9KD10BH, S9KD12.5BH, S9KD15BH, S9KD18BH,

Model động cơ spg

S9KD20BH, S9KD25BH, S9KD30BH, S9KD36BH, S9KD40BH, S9KD50BH, S9KD60BH,S9KD75BH, S9KD90BH, S9KD100BH, S9KD120BH, S9KD150BH, S9KD180BH,

S9KD200BH, S9KD3BL, S9KD3.6BL, S9KD5BL, S9KD6BL, S9KD7.5BL, S9KD9BL,  S9KD10BL, S9KD12.5BL, S9KD15BL, S9KD18BL, S9KD20BL, S9KD25BL, S9KD30BL,

S9KD36BL, S9KD40BL, S9KD50BL, S9KD60BL, S9KD75BL, S9KD90BL,S9KD100BL, S9KD120BL, S9KD150BL, S9KD180BL, S9KD200BL,

 S9KB3BH,S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB6BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH, S9KB10BH,S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH, S9KB30BH,

S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH,  S9KB60BH, S9KB75BH, S9KB90BH,S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH, S9KD3BL,

S9KD3.6BL, S9KD5BL, S9KD6BL, S9KD7.5BL, S9KD9BL, S9KD10BL, S9KD12.5BL,S9KD15BL, S9KD18BL, S9KD20BL, S9KD25BL, S9KD30BL, S9KD36BL, S9KD40BL,

S9KD50BL, S9KD60BL, S9KD75BL, S9KD90BL, S9KD100BL, S9KD120BL,  S9KD150BL, S9KD180BL, S9KD200BL,

S6I06GA-V12, S6I06GB-V12, S6I06GC-V12, S6I06GD-V12, S6I06GX-V12, S7I15GA-V12, S7I15GB-V12, S7I15GC-V12, S7I15GD-V12, S7I15GX-V12, S8I15GA-V12,  S8I15GB-V12, S8I15GC-V12, S8I15GD-V12, S8I15GX-V12, S8I25GA-V12, S8I25GB-V12, S8I25GC-V12, S8I25GD-V12, S8I25GX-V12, S9I40GAH-V12, S9I40GBH-V12,S9I40GCH-V12, S9I40GDH-V12, S9I40GXH-V12, S9I60GAH-V12, S9I60GBH-V12,

S9I60GCH-V12, S9I60GDH-V12, S9I60GXH-V12, S9I90GAH-V12, S9I90GBH-V12,S9I90GCH-V12, S9I90GDH-V12, S9I90GXH-V12, S9I180GBH-V12,

 Model động cơ spg

S6I06GA-V12CE, S6I06GB-V12CE, S6I06GC-V12CE, S6I06GD-V12CE, S6I06GX-V12CE, S7I15GA-V12CE, S7I15GB-V12CE, S7I15GC-V12CE, S7I15GD-V12CE,

S7I15GX-V12CE, S8I15GA-V12CE, S8I15GB-V12CE, S8I15GC-V12CE,S8I15GD-V12CE, S8I15GX-V12CE, S8I25GA-V12CE, S8I25GB-V12CE, S8I25GC-V12CE, S8I25GD-V12CE, S8I25GX-V12CE, S9I40GAH-V12CE, S9I40GBH-V12CE,S9I40GCH-V12CE, S9I40GDH-V12CE, S9I40GXH-V12CE, S9I60GAH-V12CE,

S9I60GBH-V12CE, S9I60GCH-V12CE, S9I60GDH-V12CE, S9I60GXH-V12CE, S9I90GAH-V12CE, S9I90GBH-V12CE, S9I90GCH-V12CE, S9I90GDH-V12CE,

S9I90GXH-V12CE, S9I180GBH-V12CE, S6I06GA-V12, S6I06GB-V12, S6I06GC-V12, S6I06GD-V12, S6I06GX-V12,S7I15GA-V12, S7I15GB-V12, S7I15GC-V12, S7I15GD-V12, S7I15GX-V12,

S8I15GA-V12, S8I15GB-V12, S8I15GC-V12, S8I15GD-V12, S8I15GX-V12, S8I25GA-V12, S8I25GB-V12, S8I25GC-V12, S8I25GD-V12, S8I25GX-V12,

S9I40GAL-V12, S9I40GBL-V12, S9I40GCL-V12, S9I40GDL-V12, S9I40GXL-V12,S9I60GAL-V12, S9I60GBL-V12, S9I60GCL-V12, S9I60GDL-V12, S9I60GXL-V12,

S9I90GAL-V12, S9I90GBL-V12, S9I90GCL-V12, S9I90GDL-V12, S9I90GXL-V12,S9I180GBL-V12,S6I06GA-V12CE, S6I06GB-V12CE, S6I06GC-V12CE, S6I06GD-V12CE, S6I06GX-V12CE, S7I15GA-V12CE, S7I15GB-V12CE, S7I15GC-V12CE, S7I15GD-V12CE, S7I15GX-V12CE, S8I15GA-V12CE, S8I15GB-V12CE, S8I15GC-V12CE,

S8I15GD-V12CE, S8I15GX-V12CE, S8I25GA-V12CE, S8I25GB-V12CE, S8I25GC-V12CE, S8I25GD-V12CE, S8I25GX-V12CE, S9I40GAL-V12CE, S9I40GBL-V12CE,

S9I40GCL-V12CE, S9I40GDL-V12CE, S9I40GXL-V12CE, S9I60GAL-V12CE,S9I60GBL-V12CE, S9I60GCL-V12CE, S9I60GDL-V12CE, S9I60GXL-V12CE,

S9I90GAL-V12CE, S9I90GBL-V12CE, S9I90GCL-V12CE, S9I90GDL-V12CE,S9I90GXL-V12CE, S9I180GBL-V12CE,S7I15GA, S7I15GB, S7I15GC, S7I15GD, S7I15GE, S7I15GX, S8I15GA, S8I15GB,

S8I15GC, S8I15GD, S8I15GE, S8I15GX, S8I25GA, S8I25GB, S8I25GC, S8I25GD,S8I25GE, S8I25GX, S8I25GU, S8I25GT, S8I25GS, S9I40GAH, S9I40GBH, S9I40GCH,

S9I40GDH, S9I40GEH, S9I40GXH, S9I40GUH, S9I40GTH, S9I40GSH, S9I60GAH,S9I60GBH, S9I60GCH, S9I60GDH, S9I60GEH, S9I60GXH, S9I60GUH, S9I60GTH,

Model động cơ spg

S9I60GSH, S9I90GAH, S9I90GBH, S9I90GCH, S9I90GDH, S9I90GEH, S9I90GXH,S9I90GUH, S9I90GTH, S9I90GSH, S9I120GA, S9I120GB, S9I120GC, S9I120GD,

S9I120GE, S9I150GU, S9I150GT, S9I150GS, S9I180GA, S9I180GB, S9I180GC,  S9I180GD, S9I180GE, S9I200GU, S9I200GT, S9I200GS, S8I15GA(TP), S8I15GB(TP),

S8I15GC(TP), S8I15GD(TP), S8I15GE(TP), S8I15GX(TP), S8I25GA(TP), S8I25GB(TP),S8I25GC(TP), S8I25GD(TP), S8I25GE(TP), S8I25GX(TP), S9I40GAH(TP), S9I40GBH(TP),

S9I40GCH(TP), S9I40GDH(TP), S9I40GEH(TP), S9I40GXH(TP),S9I60GAH(TP), S9I60GBH(TP), S9I60GCH(TP), S9I60GDH(TP), S9I60GEH(TP),

S9I60GXH(TP), S9I90GAH(TP), S9I90GBH(TP), S9I90GCH(TP), S9I90GDH(TP), S9I90GEH(TP), S9I90GXH(TP), S9I120GA(TP), S9I120GB(TP), S9I120GC(TP),

S9I120GD(TP), S9I120GE(TP), S9I180GA(TP), S9I180GB(TP), S9I180GC(TP),S9I180GD(TP), S9I180GE(TP), S7I15GACE, S7I15GBCE, S7I15GCCE, S7I15GDCE,

S7I15GECE, S7I15GXCE, S8I15GACE, S8I15GBCE, S8I15GCCE, S8I15GDCE,S8I15GECE, S8I15GXCE, S8I25GACE, S8I25GBCE, S8I25GCCE, S8I25GDCE,

S8I25GECE, S8I25GXCE, S8I25GUCE, S8I25GTCE, S8I25GSCE, S9I40GAHCE,S9I40GBHCE, S9I40GCHCE, S9I40GDHCE, S9I40GEHCE, S9I40GXHCE,

S9I40GUHCE, S9I40GTHCE, S9I40GSHCE, S9I60GAHCE, S9I60GBHCE,S9I60GCHCE, S9I60GDHCE, S9I60GEHCE, S9I60GXHCE, S9I60GUHCE,

S9I60GTHCE, S9I60GSHCE, S9I90GAHCE, S9I90GBHCE, S9I90GCHCE,S9I90GDHCE, S9I90GEHCE, S9I90GXHCE, S9I90GUHCE, S9I90GTHCE,

S9I90GSHCE, S9I120GACE, S9I120GBCE, S9I120GCCE, S9I120GDCE, S9I120GECE,S9I150GUCE, S9I150GTCE, S9I150GSCE, S9I180GACE, S9I180GBCE, S9I180GCCE,

S9I180GDCE, S9I180GECE, S9I200GUCE, S9I200GTCE, S9I200GSCE,S9I60GAL, S9I60GBL, S9I60GCL, S9I60GDL, S9I60GEL, S9I60GXL, S9I60GUL,

S9I60GTL, S9I60GSL, S9I90GAL, S9I90GBL, S9I90GCL, S9I90GDL, S9I90GEL,S9I90GXL, S9I90GUL, S9I90GTL, S9I90GSL,

 S6R06GA, S6R06GB, S6R06GC, S6R06GD, S6R06GE, S6R06GX, S7R15GA,S7R15GB, S7R15GC, S7R15GD, S7R15GE, S7R15GX, S8R15GA, S8R15GB, S8R15GC, S8R15GD,

Model động cơ spg

S8R15GE, S8R15GX, S8R25GA, S8R25GB, S8R25GC, S8R25GD, S8R25GE,S8R25GX, S9R40GAH, S9R40GBH, S9R40GCH, S9R40GDH, S9R40GEH, S9R40GXH, S9R60GAH,

S9R60GBH, S9R60GCH, S9R60GDH, S9R60GEH, S9R60GXH, S9R90GAH,

S9R90GBH, S9R90GCH, S9R90GDH, S9R90GEH, S9R90GXH,S8R15GA(TP), S8R15GB(TP), S8R15GC(TP), S8R15GD(TP), S8R15GE(TP), S8R15GX(TP), S8R25GA(TP),

S8R25GB(TP), S8R25GC(TP), S8R25GD(TP),S8R25GE(TP), S8R25GX(TP), S9R40GAH(TP), S9R40GBH(TP), S9R40GCH(TP),

S9R40GDH(TP), S9R60GAH(TP), S9R60GBH(TP), S9R60GCH(TP), S9R60GDH(TP),S9R90GAH(TP), S9R90GBH(TP), S9R90GCH(TP), S9R90GDH(TP),

S6R06GACE, S6R06GBCE, S6R06GCCE, S6R06GDCE, S6R06GECE, S6R06GXCE, S7R15GACE, S7R15GBCE, S7R15GCCE, S7R15GDCE, S7R15GECE, S7R15GXCE, S8R15GACE, S8R15GBCE, S8R15GCCE, S8R15GDCE, S8R15GECE, S8R15GXCE,S8R25GACE, S8R25GBCE, S8R25GCCE, S8R25GDCE, S8R25GECE, S8R25GXCE,

S9R40GAHCE, S9R40GBHCE, S9R40GCHCE, S9R40GDHCE, S9R40GEHCE,S9R40GXHCE, S9R60GAHCE, S9R60GBHCE, S9R60GCHCE, S9R60GDHCE,

S9R60GEHCE, S9R60GXHCE, S9R90GAHCE, S9R90GBHCE, S9R90GCHCE, S9R90GDHCE, S9R90GEHCE, S9R90GXHCE, S9R40GAL, S9R40GBL, S9R40GCL,

S9R40GDL, S9R40GEL, S9R40GXL, S9R60GAL, S9R60GBL, S9R60GCL,S9R60GDL, S9R60GEL, S9R60GXL, S9R90GAL, S9R90GBL, S9R90GCL, S9R90GDL,

S9R90GEL, S9R90GXL, S9R40GALCE, S9R40GBLCE, S9R40GCLCE, S9R40GDLCE,S9R40GELCE, S9R40GXLCE, S9R60GALCE, S9R60GBLCE, S9R60GCLCE, S9R60GDLCE, S9R60GELCE, S9R60GXLCE, S9R90GALCE, S9R90GBLCE,S9R90GCLCE, S9R90GDLCE, S9R90GELCE, S9R90GXLCE,S9R40GALCE(TP), S9R40GBLCE(TP), S9R40GCLCE(TP), S9R40GDLCE(TP),

S9R60GALCE(TP), S9R60GBLCE(TP), S9R60GCLCE(TP), S9R60GDLCE(TP), S7R15GA-E, S7R15GB-E, S7R15GC-E, S7R15GD-E, S7R15GE-E, S7R15GX-E,  S8R15GA-E, S8R15GB-E, S8R15GC-E, S8R15GD-E, S8R15GE-E, S8R15GX-E,S6R06GA-E, S6R06GB-E, S6R06GC-E, S6R06GD-E, S6R06GE-E, S6R06GX-E,S6R06GA-ECE, S6R06GB-ECE, S6R06GC-ECE, S6R06GD-ECE, S6R06GE-ECE,

S6R06GX-ECE,S7R15GA-ECE, S7R15GB-ECE, S7R15GC-ECE, S7R15GD-ECE,S7R15GE-ECE, S7R15GX-ECE, S8R15GA-ECE, S8R15GB-ECE, S8R15GC-ECE,

S8R15GD-ECE, S8R15GE-ECE, S8R15GX-ECE,S7R15GA-E(TP), S7R15GB-E(TP), S7R15GC-E(TP), S7R15GD-E(TP), S8R15GA-E(TP), S8R15GB-E(TP), S8R15GC-E(TP),

S8R15GD-E(TP), S6R06GA-E, S6R06GB-E, S6R06GC-E, S6R06GD-E, S6R06GE-E, S6R06GX-E,S6R06GA-ECE, S6R06GB-ECE, S6R06GC-ECE, S6R06GD-ECE, S6R06GE-ECE,

S6R06GX-ECE,S7R15GA-E, S7R15GB-E, S7R15GC-E, S7R15GD-E, S7R15GE-E,S7R15GX-E, S8R15GA-E, S8R15GB-E, S8R15GC-E, S8R15GD-E, S8R15GE-E,

S8R15GX-E,S7R15GA-ECE, S7R15GB-ECE, S7R15GC-ECE, S7R15GD-ECE,S7R15GE-ECE, S7R15GX-ECE, S8R15GA-ECE, S8R15GB-ECE, S8R15GC-ECE,

S8R15GD-ECE, S8R15GE-ECE, S8R15GX-ECE,S7R15GA-E(TP), S7R15GB-E(TP), S7R15GC-E(TP), S7R15GD-E(TP), S8R15GA-E(TP),

S8R15GB-E(TP), S8R15GC-E(TP), S8R15GD-E(TP),S8R25GA-E, S8R25GB-E, S8R25GC-E, S8R25GD-E, S8R25GE-E, S8R25GX-E, S8I25GU-E, S8I25GT-E, S8I25GS-E,

S8R25GA-ECE, S8R25GB-ECE, S8R25GC-ECE, S8R25GD-ECE, S8R25GE-ECE,S8R25GX-ECE, S8I25GU-ECE, S8I25GT-ECE, S8I25GS-ECE, S8R25GA-E(TP),

S8R25GB-E(TP), S8R25GC-E(TP), S8R25GD-E(TP),S9R40GA-E, S9R40GB-E,S9R40GC-E, S9R40GD-E, S9R40GE-E, S9R40GX-E, S9I40GU-E, S9I40GT-E,

S9I40GS-E,S9R40GA-ECE, S9R40GB-ECE, S9R40GC-ECE, S9R40GD-ECE,S9R40GE-ECE, S9R40GX-ECE, S9I40GU-ECE, S9I40GT-ECE, S9I40GS-ECE,

S9R40GA-E(TP), S9R40GB-E(TP), S9R40GC-E(TP), S9R40GD-E(TP),S9R60GAH-E, S9R60GBH-E, S9R60GCH-E, S9R60GDH-E, S9R60GEH-E, S9R60GXH-E,

S9I60GUH-E, S9I60GTH-E, S9I60GSH-E, S9R90GAH-E, S9R90GBH-E, S9R90GCH-E,S9R90GDH-E, S9R90GEH-E, S9R90GXH-E, S9I90GUH-E, S9I90GTH-E, S9I90GSH-E,

S9R60GAL-E, S9R60GBL-E, S9R60GCL-E, S9R60GDL-E, S9R60GEL-E, S9R60GXL-E,S9I60GUL-E, S9I60GTL-E, S9I60GSL-E, S9R90GAL-E, S9R90GBL-E,

Model động cơ spg

S9R90GCL-E, S9R90GDL-E, S9R90GEL-E, S9R90GXL-E, S9I90GUL-E, S9I90GTL-E, S9I90GSL-E,S9R60GAH-ECE, S9R60GBH-ECE, S9R60GCH-ECE, S9R60GDH-ECE,

S9R60GEH-ECE, S9R60GXH-ECE, S9I60GUH-ECE, S9I60GTH-ECE, S9I60GSH-ECE,S9R90GAH-ECE, S9R90GBH-ECE, S9R90GCH-ECE, S9R90GDH-ECE, S9R90GEH-ECE,

S9R90GXH-ECE, S9I90GUH-ECE, S9I90GTH-ECE, S9I90GSH-ECE,S9R60GAH-E(TP),S9R60GBH-E(TP), S9R60GCH-E(TP), S9R60GDH-E(TP), S9R90GAH-E(TP),

S9R90GBH-E(TP), S9R90GCH-E(TP), S9R90GDH-E(TP),S9R60GAL-E(TP), S9R60GBL-E(TP), S9R60GCL-E(TP), S9R60GDL-E(TP), S9R90GAL-E(TP), S9R90GBL-E(TP), S9R90GCL-E(TP), S9R90GDL-E(TP),

NGOÀI DÒNG SẢN PHẨM SPG , GGM VÀ DKM, CÔNG TY CHÚNG TÔI CÒN LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM CỦA HÀNG ORIENTAL MOTOR NHẬT BẢN. HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT.

Sau đây chúng tôi cung cấp một số model cơ bản thường sử dụng của Oriental motor:

MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.36° ORIENTAL:

PK513PA, PK513PB, PK513PA-H50S, PK513PA-H100S, PK513PB-H50S, PK513PB-H100S,
PK523PA, PK523PB, PK523PMA, PK525PA, PK523PMB, PK525PB, PK524PMA, PK524PMB
PK525PMA, PK525PMB, PK523PA-T7.2, PK523PB-T7.2, PK523PA-T10, PK523PA-T20,
PK523PA-T30, PK523PB-T10, PK523PB-T20, PK523PB-T30, PK523PA-PS10

MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.72° ORIENTAL MOTOR

MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.72° ORIENTAL:

PK523HPA-H50S, PK523HPA-H100S, PK523HPB-H50S, PK523HPB-H100S, PK543NAW,
PK544NAW, PK543NBW, PK544NBW, PK544PA,
PK545NBW, PK544PB, PK546PA, PK544PMA, PK545NAW, PK546PB, PK544PMB, PK543AW,
PK544AW, PK543BW, PK544BW, PK546PMA, PK545AW ,PK546PMB, PK545BW, PK543NAW-R17,
PK544NAW-R17, PK545NAW-R17, PK544PA-R17, PK543NAW-R18, PK543NAW-R27, PK543NAW-R28,
PK544NAW-R18, PK544NAW-R27, PK544NAW-R28, PK545NAW-R18, PK545NAW-R27, PK545NAW-R28,
PK544PMA-R17, PK546PA-R17 ,
MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.9° ORIENTAL:

PK243M-02AA,   PK243M-03AA,   PK243MAA,        PK244M-01AA,   PK244M-02AA,   PK244M-03AA,   PK244MAA,            PKP245D15B-L,  PKP245U05B-L,  PKP245U08B-L,  PKP245U12B-L,  PKP246D15A-L,  PKP246U12A-L,  PK243M-01BA,            PK243M-02BA,   PK243M-03BA,   PK243MBA,        PK244M-01BA,   PK244M-02BA,   PK244M-03BA,   PK244MBA ,            PK243MAAR15,  PK243MAAR16 , MODEL MOTOR MÔMEN XOẮN ORIENTAL,           ,           2TK3A-AW2U,   2TK3A-CW2E,   2TK3GN-AW2U / 2GN3SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN3.6SA,       2TK3GN-AW2U / 2GN5SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN6SA,           2TK3GN-AW2U / 2GN7.5SA,       2TK3GN-AW2U / 2GN9SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN12.5SA,     2TK3GN-AW2U / 2GN15SA,         2TK3GN-AW2U / 2GN18SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN25SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN30SA,            2TK3GN-AW2U / 2GN36SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN50SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN60SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN75SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN90SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN100SA,      2TK3GN-AW2U / 2GN120SA,      2TK3GN-AW2U / 2GN150SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN180SA,      2TK3GN-CW2E / 2GN3SA,          2TK3GN-CW2E / 2GN3.6SA,            2TK3GN-CW2E / 2GN5SA ,        

MODEL BỘ LY HỢP VÀ PHANH MOTOR ORIENTAL:

CBI540-701WU / 5GC3.6KA,       CBI540-701WU / 5GC6KA,          CBI540-701WU / 5GC9KA,          CBI540-701WU / 5GC15KA,            CBI540-701WU / 5GC18KA,        CBI540-701WU / 5GC30KA,        CBI540-701WU / 5GC36KA,        CBI540-701WU / 5GC60KA,          CBI540-701WU / 5GC90KA,        CBI540-701WU / 5GC120KA,      CBI540-701WU / 5GC180KA,      CBI560-801WU / 5GCH3.6KA,     CBI560-801WU / 5GCH6KA,        CBI560-801WU / 5GCH9KA,        CBI560-801WU / 5GCH15KA,            CBI560-801WU / 5GCH18KA,      CBI560-801WU / 5GCH30KA,      CBI560-801WU / 5GCH36KA,      CBI560-801WU / 5GCH60KA,       CBI560-801WU / 5GCH90KA,      CBI560-801WU / 5GCH120KA,    CBI560-801WU / 5GCH180KA,    CBI590-801WU / 5GCH3.6KA,     CBI590-801WU / 5GCH6KA,        CBI590-801WU / 5GCH9KA,       

MODEL MOTOR ĐỒNG BỘ ORIENTAL:

2SK4GN-AUL / 2GN3SA, 2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA,          2SK4GN-AUL / 2GN5SA, 2SK4GN-AUL / 2GN6SA, 2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA,         2SK4GN-AUL / 2GN9SA, 2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA,         2SK4GN-AUL / 2GN15SA,           2SK4GN-AUL / 2GN18SA,          2SK4GN-AUL / 2GN25SA,           2SK4GN-AUL / 2GN30SA,           2SK4GN-AUL / 2GN36SA,           2SK4GN-AUL / 2GN50SA,       2SK4GN-AUL / 2GN60SA,           2SK4GN-AUL / 2GN75SA,           2SK4GN-AUL / 2GN90SA,           2SK4GN-AUL / 2GN100SA,      2SK4GN-AUL / 2GN120SA,          2SK4GN-AUL / 2GN150SA,          2SK4GN-AUL / 2GN180SA,          3SK10GN-AUL / 3GN3SA,  3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA,         3SK10GN-AUL / 3GN5SA,           3SK10GN-AUL / 3GN6SA,           3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA,          

MODEL MOTOR MỘT CHIỀU ORIENTAL:

BLF230A-5,       BLF230A-10,      BLF230A-15,      BLF230A-20,      BLF230A-30,      BLF230A-50,      BLF230A-100,    BLF230A-200,      BLF230C-5,       BLF230C-10,      BLF230C-15,      BLF230C-20,      BLF230C-30,      BLF230C-50,      BLF230C-100,            BLF230C-200,    BLF230S-5,        BLF230S-10,      BLF230S-15,      BLF230S-20,      BLF230S-30,      BLF230S-50,            BLF230S-100,    BLF230S-200,    BLF460A-5,      

MODEL MOTOR DẪN HƯỚNG ORIENTAL:     

EZS3D005-K,            EZS3D005M-K,   EZS3D010-K,     EZS3D010M-K,   EZS3D015-K,     EZS3D015M-K,   EZS3D020-K,     EZS3D020M-K,            EZS3D025-K,     EZS3D025M-K,   EZS3D030-K,     EZS3D030M-K,   EZS3D035-K,     EZS3D035M-K,   EZS3D040-K,            EZS3D040M-K,   EZS3D045-K,     EZS3D045M-K,   EZS3D050-K,     EZS3D050M-K,   EZS3D055-K,     EZS3D055M-K,            EZS3D060-K,     EZS3D060M-K,   EZS3D065-K,    

MODEL MOTOR XOAY ORIENTAL:

DG60-ARAKD-3, DG60-ARBKD-3, DG85R-ARAAD-3,           DG85R-ARACD-3,           DG85R-ARBAD-3,           DG85R-ARBCD-3,            DG130R-ARAAD-3,         DG130R-ARACD-3,         DG130R-ARBAD-3,         DG130R-ARBCD-3,         DG130R-ARMAD-3,            DG130R-ARMCD-3,        DG200R-ARAAD-3,         DG200R-ARACD-3,         DG200R-ARBAD-3,         DG200R-ARBCD-3,            DG200R-ARMAD-3,        DG200R-ARMCD-3,       

MODEL QUẠT TẢN NHIỆT ORIENTALMOTOR:

MRS14-TUL,            MRS16-BUL,      MRS16-DUL,      MRS16-TUL,      MRS14-TTM,      MRS18-BUL,      MRS18-DUL,      MRS18-TUL,            MRS16-BTA,      MRS16-DTA,      MRS16-TTA,      MRS16-BTM,      MRS18-BH,        MRS16-DTM,     MRS16-TTM,            MRS18-DH,        MRS18-TH,        MRS18V2-B,      MRS18V2-D,      MRS20-BUL,      MRS18-BTM,      MRS20-DUL,            MRS20-TUL,      MRS18-BMH,     MRS18-DTM,

MODEL THIẾT BỊ LÀM MÁT ORIENTALMOTOR:

FMA23CI-2H221,            FMA23CI-2H251,            FMA23CI-2J221, FMA23CI-2J251, FMA23CI-2K121,            FMA23CI-2K151,            FMB23CI-2H221,            FMB23CI-2H251,            FMB23CI-2J221, FMB23CI-2J251, FMB23CI-2K121,            FMB23CI-2K151,  FMA23BI-2H221,            FMA23BI-2H251,            FMA23BI-2J221, FMA23BI-2J251, FMA23BI-2K121,            FMA23BI-2K151,  FMB23BI-2H221,            FMB23BI-2H251,            FMB23BI-2J221, FMB23BI-2J251, FMB23BI-2K121,            FMB23BI-2K151,  FMZ23BI-D,      

THANH TRƯỢT TUYẾN TÍNH ORIENTALMOTOR:

Chi tiết dòng thanh trượt tuyến tính của nhà cung cấp Oriental chuyên sản xuất các loại Motor khác nhau:

MODEL:SPVM8L060DA,  SPVM8L070DA,  SPVM8L080DA,  SPVM8L090DA,  SPVM8L100DA,  SPVM8L110DA,  SPVM8L120DA,            SPVM8L130DA,  SPVM8L140DA,  SPVM8L150DA,  SPVM8L010UC,  SPVM8L020UC,  SPVM8L030UC,  SPVM8L040UC,            SPVM8L050UC,  SPVM8L060UC,  SPVM8L070UC,  SPVM8L080UC,  SPVM8L090UC,  SPVM8L100UC,  SPVM8L110UC,            SPVM8L120UC,  SPVM8L130UC,  SPVM8L140UC,  SPVM8L150UC,  SPVM8L010DC,  SPVM8L020DC,  SPVM8L030DC,            SPVM8L040DC,  SPVM8L050DC,  SPVM8L060DC,  SPVM8L070DC,  SPVM8L080DC,  SPVM8L090DC,  SPVM8L100DC,            SPVM8L110DC,  SPVM8L120DC,  SPVM8L130DC,  SPVM8L140DC,  SPVM8L150DC, 

SERVO ORIENTALMOTOR:

Thông tin chi tiết dòng servo của nhà sản xuất Oriental Motor:

MODEL:BLV640NM30S-1,           BLV640NM30S-2,           BLV640NM30S-3,           BLV640NM50S-1,           BLV640NM50S-2,            BLV640NM50S-3,           BLV640NM100S-1,         BLV640NM100S-2,         BLV640NM100S-3,         BLV640NM200S-1,            BLV640NM200S-2,         BLV640NM200S-3,         BLV640NM5F-1, BLV640NM5F-2, BLV640NM5F-3, BLV640NM10F-1,            BLV640NM10F-2,           BLV640NM10F-3,           BLV640NM15F-1,           BLV640NM15F-2,           BLV640NM15F-3,            BLV640NM20F-1,           BLV640NM20F-2,           BLV640NM20F-3,           BLV640NM30F-1,           BLV640NM30F-2,            BLV640NM30F-3,           BLV640NM50F-1,           BLV640NM50F-2,           BLV640NM50F-3,           BLV640NM100F-1,            BLV640NM100F-2,         BLV640NM100F-3,         BLV640NMA-1,  BLV640NMA-2,  BLV640NMA-3,  BLV620K5S-1 / OPX-2A,       BLV620K5S-2 / OPX-2A, BLV620K5S-3 / OPX-2A, BLV620K10S-1 / OPX-2A,            BLV620K10S-2 / OPX-2A,            BLV620K10S-3 / OPX-2A,            BLV620K15S-1 / OPX-2A,            BLV620K15S-2 / OPX-2A,            BLV620K15S-3 / OPX-2A,            BLV620K20S-1 / OPX-2A,            BLV620K20S-2 / OPX-2A,            BLV620K20S-3 / OPX-2A,            BLV620K30S-1 / OPX-2A,            BLV620K30S-2 / OPX-2A,           

SERVO MOTOR ORIENTAL:

MODEL SERVO MOTOR ORIENTAL:

NX45AA-3,        NX45AC-3,        NX410AA-3,       NX410AC-3,       NX620AA-3,       NX620AC-3,       NX640AS-3,       NX975AS-3,            NX65AA-PS10-3,            NX65AA-PS25-3,            NX65AA-PS5-3,  NX65AC-PS10-3,            NX65AC-PS25-3,            NX65AC-PS5-3,  NX610AA-PS10-3,          NX610AA-PS25-3,          NX610AA-PS5-3,            NX610AC-PS10-3,            NX610AC-PS25-3,          NX610AC-PS5-3,            NX920AA-PS10-3,          NX920AA-PS25-3,          NX920AA-PS5-3,            NX920AC-PS10-3,          NX920AC-PS25-3,                                                                                                                                                         

MODEL MOTOR ĐẢO CHIỀU ORIENTAL:

2IK6A-SW2M,    2RK6A-AW2MU, 2RK6A-CW2ME, 2IK6GN-SW2M / 2GN3SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN3.6SA,        2IK6GN-SW2M / 2GN5SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN6SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN7.5SA,        2IK6GN-SW2M / 2GN9SA,            2IK6GN-SW2M / 2GN12.5SA,      2IK6GN-SW2M / 2GN15SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN18SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN25SA,          2IK6GN-SW2M / 2GN30SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN36SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN50SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN60SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN75SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN90SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN100SA,            2IK6GN-SW2M / 2GN120SA,       2IK6GN-SW2M / 2GN150SA,       2IK6GN-SW2M / 2GN180SA,       2RK6GN-AW2MU / 2GN3SA,           2RK6GN-AW2MU / 2GN3.6SA,    

MODEL MOTOR THẮNG TỪ ORIENTAL:

2IK6A-SW2M,    2RK6A-AW2MU,            2RK6A-CW2ME, 2IK6GN-SW2M / 2GN3SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN3.6SA,        2IK6GN-SW2M / 2GN5SA,            2IK6GN-SW2M / 2GN6SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN7.5SA,        2IK6GN-SW2M / 2GN9SA,           2IK6GN-SW2M / 2GN12.5SA,       2IK6GN-SW2M / 2GN15SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN18SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN25SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN30SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN36SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN50SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN60SA,            2IK6GN-SW2M / 2GN75SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN90SA,         2IK6GN-SW2M / 2GN100SA,       2IK6GN-SW2M / 2GN120SA,        2IK6GN-SW2M / 2GN150SA,       2IK6GN-SW2M / 2GN180SA,       2RK6GN-AW2MU / 2GN3SA,       2RK6GN-AW2MU / 2GN3.6SA  ,   

MODEL MOTOR CHỐNG NƯỚC CHỐNG BỤI ORIENTAL:

FPW425A2-3U,  FPW425C2-3E,   FPW425S2-3,     FPW425A2-3.6U,            FPW425C2-3.6E,            FPW425S2-3.6,  FPW425A2-5U,       FPW425C2-5E,   FPW425S2-5,     FPW425A2-6U,  FPW425C2-6E,   FPW425S2-6,     FPW425A2-7.5U,            FPW425C2-7.5E,     FPW425S2-7.5,  FPW425A2-9U,  FPW425C2-9E,   FPW425S2-9,     FPW425A2-12.5U,          FPW425C2-12.5E,            FPW425S2-12.5,            FPW425A2-15U, FPW425C2-15E, FPW425S2-15,   FPW425A2-18U,

MODEL MOTOR MÔMEN XOẮN ORIENTAL:

2TK3A-AW2U,   2TK3A-CW2E,    2TK3GN-AW2U / 2GN3SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN3.6SA,       2TK3GN-AW2U / 2GN5SA,            2TK3GN-AW2U / 2GN6SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN7.5SA,       2TK3GN-AW2U / 2GN9SA,          2TK3GN-AW2U / 2GN12.5SA,       2TK3GN-AW2U / 2GN15SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN18SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN25SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN30SA,         2TK3GN-AW2U / 2GN36SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN50SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN60SA,            2TK3GN-AW2U / 2GN75SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN90SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN100SA,      2TK3GN-AW2U / 2GN120SA,        2TK3GN-AW2U / 2GN150SA,      2TK3GN-AW2U / 2GN180SA,      2TK3GN-CW2E / 2GN3SA,          2TK3GN-CW2E / 2GN3.6SA,         2TK3GN-CW2E / 2GN5SA ,        

MODEL MOTOR MỘT CHIỀU ORIENTAL:

BLF230A-5,       BLF230A-10,      BLF230A-15,      BLF230A-20,      BLF230A-30,      BLF230A-50,      BLF230A-100,    BLF230A-200,      BLF230C-5,       BLF230C-10,      BLF230C-15,      BLF230C-20,      BLF230C-30,      BLF230C-50,      BLF230C-100,            BLF230C-200,    BLF230S-5,        BLF230S-10,      BLF230S-15,      BLF230S-20,      BLF230S-30,      BLF230S-50,            BLF230S-100,    BLF230S-200,    BLF460A-5,       MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.9° ORIENTAL MOTOR,            MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.9° ORIENTAL ,        ,           PK243M-02AA,   PK243M-03AA,   PK243MAA,            PK244M-01AA,   PK244M-02AA,   PK244M-03AA,   PK244MAA,        PKP245D15B-L,  PKP245U05B-L,  PKP245U08B-L,            PKP245U12B-L,  PKP246D15A-L,  PKP246U12A-L,  PK243M-01BA,   PK243M-02BA,   PK243M-03BA,   PK243MBA,            PK244M-01BA,   PK244M-02BA,   PK244M-03BA,   PK244MBA ,       PK243MAAR15,  PK243MAAR16 , MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.36° ORIENTAL,       ,           PK513PA,          PK513PB,          PK513PA-H50S,  PK513PA-H100S,            PK513PB-H50S,  PK513PB-H100S,            PK523PA,          PK523PB,          PK523PMA,        PK525PA,          PK523PMB,            PK525PB,          PK524PMA,        PK524PMB,        PK525PMA,        PK525PMB,        PK523PA-T7.2,   PK523PB-T7.2,            PK523PA-T10,    PK523PA-T20,    PK523PA-T30,    PK523PB-T10,    PK523PB-T20,    PK523PB-T30,    PK523PA-PS10,                                                                                                                                                                                                                       

MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.72° ORIENTAL MOTOR,      

MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.72° ORIENTAL:

PK523HPA-H50S,           PK523HPA-H100S,          PK523HPB-H50S,           PK523HPB-H100S,          PK543NAW,       PK544NAW,            PK543NBW,       PK544NBW,       PK544PA,          PK545NBW,       PK544PB,          PK546PA,          PK544PMA,            PK545NAW,       PK546PB,          PK544PMB,        PK543AW,         PK544AW,         PK543BW,         PK544BW,            PK546PMA,        PK545AW,         PK546PMB,        PK545BW,         PK543NAW-R17,            PK544NAW-R17,            PK545NAW-R17,            PK544PA-R17,    PK543NAW-R18,            PK543NAW-R27,            PK543NAW-R28,            PK544NAW-R18,            PK544NAW-R27,            PK544NAW-R28,            PK545NAW-R18,            PK545NAW-R27,            PK545NAW-R28,            PK544PMA-R17, PK546PA-R17 ,  

MODEL MOTOR ĐỒNG BỘ ORIENTAL:

2SK4GN-AUL / 2GN3SA, 2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA,          2SK4GN-AUL / 2GN5SA, 2SK4GN-AUL / 2GN6SA, 2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA,         2SK4GN-AUL / 2GN9SA, 2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA,         2SK4GN-AUL / 2GN15SA,           2SK4GN-AUL / 2GN18SA,          2SK4GN-AUL / 2GN25SA,           2SK4GN-AUL / 2GN30SA,           2SK4GN-AUL / 2GN36SA,           2SK4GN-AUL / 2GN50SA,       2SK4GN-AUL / 2GN60SA,           2SK4GN-AUL / 2GN75SA,           2SK4GN-AUL / 2GN90SA,           2SK4GN-AUL / 2GN100SA,      2SK4GN-AUL / 2GN120SA,          2SK4GN-AUL / 2GN150SA,          2SK4GN-AUL / 2GN180SA,          3SK10GN-AUL / 3GN3SA,  3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA,         3SK10GN-AUL / 3GN5SA,           3SK10GN-AUL / 3GN6SA,           3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA,          

MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.9° ORIENTAL MOTOR:

MODEL MOTOR BƯỚC PK SERIES – 0.9° ORIENTAL :

PK243M-02AA,   PK243M-03AA,   PK243MAA,        PK244M-01AA,   PK244M-02AA,   PK244M-03AA,   PK244MAA,            PKP245D15B-L,  PKP245U05B-L,  PKP245U08B-L,  PKP245U12B-L,  PKP246D15A-L,  PKP246U12A-L,  PK243M-01BA,            PK243M-02BA,   PK243M-03BA,   PK243MBA,        PK244M-01BA,   PK244M-02BA,   PK244M-03BA,   PK244MBA ,            PK243MAAR15,  PK243MAAR16 , MODEL BỘ LY HỢP VÀ PHANH MOTOR ORIENTAL,          ,           CBI540-701WU / 5GC3.6KA,         CBI540-701WU / 5GC6KA,          CBI540-701WU / 5GC9KA,          CBI540-701WU / 5GC15KA,        CBI540-701WU / 5GC18KA,        CBI540-701WU / 5GC30KA,        CBI540-701WU / 5GC36KA,        CBI540-701WU / 5GC60KA,            CBI540-701WU / 5GC90KA,        CBI540-701WU / 5GC120KA,      CBI540-701WU / 5GC180KA,      CBI560-801WU / 5GCH3.6KA,      CBI560-801WU / 5GCH6KA,        CBI560-801WU / 5GCH9KA,        CBI560-801WU / 5GCH15KA,      CBI560-801WU / 5GCH18KA,      CBI560-801WU / 5GCH30KA,      CBI560-801WU / 5GCH36KA,      CBI560-801WU / 5GCH60KA,            CBI560-801WU / 5GCH90KA,      CBI560-801WU / 5GCH120KA,    CBI560-801WU / 5GCH180KA,    CBI590-801WU / 5GCH3.6KA,      CBI590-801WU / 5GCH6KA,        CBI590-801WU / 5GCH9KA,   

Một số model hộp giảm tốc:

0916-534,          0GK50KA,          0GK60K,            0GK60KA,          0GN12.5K,         0GN120K,          0GN60KA,         0GN9K,            0IK1A-AUL,       0IK1GN-A,         0IK3GN-B/0GN50K,        0RK1GN-AUL,    0RK1GN-C,        15K-2B, 21K5GK-AT,            21K6A-A2,         21K6GK-A2,       21K6GK-AA,      2345-332,          2GA25KA,          2GA30KA,          2GA60B-Q8,            2GA60KA,          2GA9KA,           2GB30KA,          2GB60KA,          2GD10K,           2GD5K, 2GK100K,          2GK100KA,            2GK10X,            2GK150KA,        2GK15K,            2GK15KA,          2GK180K,          2GK180KA,        2GK25KA,            2GK30K,            2GK30KA,          2GK50KA,          2GK5KA,           2GK60,  2GK60K,            2GK60KA,          2GK6K,            2GK6KA,           2GK75KA,          2GK90KA,          2GN100K,          2GN100KA,        2GN10XK,         2GN12.5K,            2GN12.5KA,       2GN120K,          2GN120KA,        2GN150K,          2GN150KA,        2GN-15K,          2GN15KA,            2GN15KA-E3,     2GN180K,          2GN180KA,        2GN18KA,         2GN25K,           2GN25KA,         2GN30K,            2GN30KA,         2GN36KA,         2GN3K, 2GN3KA,           2GN50K,           2GN50KA,         2GN50KA-D7,    2GN5K,            2GN5KA,           2GN60K,           2GN-6K,            2GN6KA,           2GN7.5K,          2GN7.5KA,        2GN9K, 2GN9KA,            2IJ3A-AA,          2IJ3GA-AA,        2IJ3GB-AUL,      2IK6A-AUL,       2IK6A-AULA,     2IK6GN-A,         2IK6GN-AUL,            2IK6GN-AW,      2IK6GN-AWJ,    2IK6GN-AWTU, 2IK6GN-AWU,   2IK6GN-CW,      2IK6RA-AULA,   2IK6RGK-AA,            2IK6RGN-A,       2IK6RGN-AUL,   2IK6RGN-CWE,  2LB10N-2,         2LB10N-4,         2LB10N-5,         2LF10N-2,            2LF25N-3,         2LF50N-3,         2RJ4GA-AUL,     2RJ4GA-C2,       2RK6GK-A2,      2RK6GK-AA,      2RK6GN-A,            2RK6GN-AM,     2RK6GN-AW,     2RK6GN-AWM,  2RK6GN-AWMJ, 2RK6GN-AWU,   2RK6GN-C,        2RK6GNCW,            2RK6GN-CWM,  2RK6GN-CWME, 2RK6RGN-C,      2TK3CGKA/2GK3K,        2TK3CGN-A,      2TK3GK-A-C2,   2TK3GN-AW2U,  31K15GN-AUL,  3GA3K, 3GK15KA,          3GK180KA,        3GK18KA,          3GK25KA,          3GK30K,            3GK30KA,            3GK36KA,          3GK3KA,           3GK50KA,          3GK60KA,          3GK6KA,           3GK75KA,          3GK90KA,            3GK9K, 3GN100K,          3GN100KA,        3GN100KA-D1,  3GN10XK,         3GN12.5K,         3GN12.5KA,       3GN120KA,            3GN150K,          3GN150KA,        3GN15K,           3GN15KA,         3GN180K,          3GN180KA,        3GN-18K,            3GN18KA,         3GN18SA,          3GN25K,           3GN25KA,         3GN30K,           3GN30KA,         3GN36K,            3GN36KA,         3GN3K, 3GN3KA,           3GN50K,           3GN50KA,         3GN60KA,         3GN6K, 3GN6KA,            3GN7-5K,          3GN75KA,         3GN75L,            3GN90K,           3GN-9K,            3GN9KA,           3GN9S, 3IJ10GA-A2-E1,        3IJ10GB-AUL,    3IK14RGN-CE,   3IK15GK-AA,     3IK15GN-AUL,   3IK15GN-AW,    3IK15GN-AW2,  3IK15GN-AWU,            3IK15GN-C,       3IK15GN-CWE,  3IK15GN-E,       3IK15RGN-A,     3IK15RGN-AUL, 3RK15A-AULA,   3RK15GK-A2,            3RK15GN-A,      3RK15GN-AMUL,            3RK15GN-AUL,  3RK15GN-AUL-E14,        3RK15GN-AW,   3RK15GN-AWU,            3RK15GN-C,      3RK15GN-CW,   3RK15GN-CW2E,            3RK15RGN-AWU,           3SK10GN-AUL,  3TK6A-AULA,            3TK6GN-AUL,    3TK6GN-AW2,   41K25GK-C2,     41K25GN-AW,   41K25GN-ST2,   41K25RGN-AW, 4CSM-112,            4GB18KA,          4GB5KA,           4GB9KA,           4GC25K,            4GC30K,            4GD5K, 4GK100KA,        4GK10X,            4GK12.5K,         4GK12.5KA,       4GK120,            4GK150KA,        4GK15K,            4GK15KA,          4GK180KA,            4GK18KA,          4GK25KA,          4GK25K-VX801-096,       4GK30K,            4GK30KA,          4GK30KD,         4GK36KA,            4GK3KA,           4GK50K,            4GK50KA,          4GK5KA,           4GK5K-D9,        4GK60K,            4GK60KA,            4GK60KD,         4GK6KA,           4GK6K-PH296-02GK,      4GK7.5K,           4GK75KA,          4GK90K,            4GK90KA,            4GK9K, 4GN100KA-D2,  4GN10XK,         4GN12.5K,

4GN12.5KA,       4GN120K,          4GN120KA,        4GN120RA,        4GN15K,           4GN15KA,         4GN15S,            4GN180K,            4GN180KA,        4GN180RAA,      4GN180SA,        4GN18K,           4GN18KA,         4GN18K-D3,      4GN25K,            4GN25KA,         4GN25RH,         4GN25SA,          4GN30K,           4GN30KA,         4GN30K-D1,      4GN30S,            4GN36K,           4GN36-KA,        4GN3K, 4GN3KA,           4GN3RAA,         4GN3S, 4GN50K,           4GN50KA,            4GN5K, 4GN5KA,           4GN5S, 4GN5SA,           4GN60K,           4GN60KA,         4GN6K, 4GN6SA,           4GN7.5KA,            4GN90K,           4GN90KA,         4GN9K, 4GN9KA,           4GN9L, 4IJ15GB-AUL,    4IJI5GA-AA,      4IK22A-CE,            4IK22RGK-AA,   4IK22RGN-AUL, 4IK24RGN-CE,   4IK25A-CWTE,   4IK25GK-A2,     4IK25GK-AA,     4IK25GK-AUL,            4IK25GK-SM,     4IK25GK-ST-3,  4IK25GN-A,       4IK25GN-ACH-115,        4IK25GN-AUL,   4IK25GN-AW2U,            4IK25GN-AWT,  4IK25GN-AWU,  4IK25GN-CT,     4IK25GN-CW2T,            4IK25GN-CW2TE,          4IK25GN-CWE,            4IK25GN-S,       4IK25GN-SH,     4IK25GN-SH/4GN60KA,  4IK25GN-SM,     4IK25GN-ST,     4IK25GN-SWM,  4IK25GN-SWT,    4IK25RGK-A2,   4IK25RGN-A,     4IK25RGN-AWU,            4IK25RGN-CWE,            4IK40A-BA,       4IK40A-ST3F-E1,            4LB10N-3,         4LB20-3,           4LB20N-1,         4LF20N-1,         4LF45N-2,         4LF45N-6,         4LF45N-7,            4RJ20GB-AUL,   4RK25A-AA,       4RK25GK-A2M,  4RK25GK-AA,    4RK25GK-AUL,  4RK25GK-C2,     4RK25GK-CT,            4RK25GN-A,      4RK25GN-AM,    4RK25GN-AM-115,         4RK25GN-AMUL,            4RK25GN-AUL,  4RK25GN-AW,            4RK25GN-AW2MJ,          4RK25GN-AWTU,           4RK25GN-AWU, 4RK25GN-C,      4RK25GN-CM,    4RK25GN-CT,            4RK25GN-CWE, 4RK25GN-CWM, 4RK25GN-CWN, 4RK25GN-EM,    4RK25RA-A,       4RK25RGK-AM,  4RK25RGN-A,            4RK25RGN-AM,  4RK25RGN-C,    4SK15GK-AUL,   4TK10CGN-A,    4TK10GN-AUL,  4TK10GN-AW2U,           51K35RGN-CE,       51K40A-AWT,    51K40GK-AA,     51K40GNA,        51K40GNAT,      51K40GN-SWM, 51K40GN-SWT,  51K60GU-AW,            51K60RGU-CFP, 51K90GS-C2F,   51K90GU-ATF,   51K90GU-STF,   5CGK-01,          5CGS-01,           5GC12.5K,            5GC18K,            5GC30K,            5GC60K,            5GCH12.5KB,     5GCH120KA,      5GCH15KB,       5GCH25KB,            5GCH30K,         5GCH30KA,       5GCH30KB,       5GCH3KB,         5GCH60KA,       5GD20K,           5GE12.5SA,            5GE25SA,          5GE30S,            5GK100K,          5GK100KA,        5GK10X,            5GK12.5KA,       5GK120,            5GK120K,          5GK120KA,        5GK150KA,        5GK15KA,          5GK180,            5GK18K,            5GK18KA,            5GK25KA,          5GK30K,            5GK30KA,          5GK36KA,  5GK40GK-C,      5GK50K,            5GK50KA,            5GK5KA,           5GK60K,            5GK60KA,          5GK6KA,           5GK75KA,          5GK90KA,          5GK9K, 5GK9KA,            5GN100K,          5GN100KA,        5GN10XK,         5GN12.5K,         5GN12.5KA,       5GN120K,          5GN120KA,            5GN120K-D60,   5GN150K,          5GN15K,           5GN15RH,         5GN180K,          5GN180KA,        5GN180RAA,            5GN18K,           5GN18KA,         5GN18RH,         5GN25K,           5GN25KA,         5GN3.6KA,        5GN30K,            5GN30KA,         5GN30K-D1,      5GN36K,           5GN36KA,         5GN36RAA,       5GN3K, 5GN3KA,           5GN50K,            5GN50KA,         5GN50L,            5GN5K, 5GN5KA,           5GN60K,           5GN60KA,         5GN60RH,         5GN6K,            5GN7.5K,          5GN7.5KA-D3,   5GN75KA,         5GN90K,           5GN9K, 5GN9KA,           5GS12.5K,         5GS18K,            5GS6K,  5GU100K,          5GU100KA,        5GU10XKB,       5GU12.5KB,       5GU12.5RH,      5GU120KA,        5GU120KB,            5GU150KB,        5GU15B,           5GU15K,           5GU15KB,         5GU180K,          5GU180KA,        5GU180KB,            5GU18K,           5GU18KA,         5GU18KB,         5GU18RAA,       5GU18RH,         5GU25K,           5GU25KA,            5GU25KB,         5GU25RAA,       5GU30K,           5GU30KB,         5GU30RA,         5GU30RAA,       5GU36KA,

5GU36KB,         5GU36RH,         5GU3KA,           5GU3KB,           5GU3RA,           5GU50K,           5GU50KB,         5GU5K,            5GU5KA,           5GU5KB,           5GU60K,           5GU60-KB,        5GU60RH,         5GU6KA,           5GU6KB,            5GU6RH,           5GU7.5KA,        5GU75RAA,       5GU90KA,         5GU90KBH,       5GU90KHA,       5GU9K, 5GU9KA,            5GU9KB,           5IK35GN-CE,     5IK40A-AULA,   5IK40GK-AA,     5IK40GK-AT,     5IK40GN-A,       5IK40GN-ACH-115,            5IK40GN-AUL,   5IK40GN-AW,    5IK40GN-AWJ,   5IK40GN-AWT,  5IK40GN-AWTU,            5IK40GN-AWU,  5IK40GN-C,            5IK40GN-CWTE,            5IK40GN-FCH-E1,          5IK40GN-S,       5IK40GN-SH,     5IK40GN-SM,     5IK40GN-ST,            5IK40GN-ST2,   5IK40GN-SWT,  5IK40GN-UT2,   5IK40GN-UT4,   5IK40RA-50LA,  5IK40RA-50RA,  5IK40RA-A2,            5IK40RA-AUL,   5IK40RGK-AA,   5IK40RGN-AUL, 5IK40RGN-C,     5IK60A-AW,      5IK60A-SF,        5IK60A-STF,            5IK60GE-CW2TE,           5IK60GE-SW2T, 5IK60GS-SF,      5IK60GS-ST2F,  5IK60GU-AF,     5IK60GU-AFUL, 5IK60GU-ATF,     5IK60GU-AWJ,   5IK60GU-AWU,  5IK60GU-CWE,  5IK60GU-CWTE,            5IK60GU-SH,     5IK60GUST2F,   5IK60GU-ST2FE,  5IK60GU-STF,   5IK60GU-SWT,  5IK60RGU-AFP, 5IK60RGU-CFP, 5IK90A-A2FUL,  5IK90A-BFUL,    5IK90GE-AW2U,            5IK90GE-SW2T, 5IK90GS-A2FUL,            5IK90GU-AFUL, 5IK90GU-AWJ,   5IK90GU-AWT,  5IK90GU-AWU,  5IK90GU-CTF,     5IK90GU-CWE,  5IK90GU-CWTE,            5IK90GU-SF,     5IK90GU-SH,     5IK90GU-SMF2, 5IK90GU-ST2F,  5IK90GU-ST2FE,  5IK90GU-SW,    5IK90GU-SWM,  5IK90GU-SWT,  5IK90GU-UT4F, 5LF45U-5,         5RK40A-AT,       5RK40GK-A2M,            5RK40GK-AA,    5RK40GK-C,      5RK40GKC2M,   5RK40GK-CT,    5RK40GN-A,      5RK40GN-AM-115,         5RK40GN-AMUL,   5RK40GN-AUL,  5RK40GN-AW2, 5RK40GN-AW2U,           5RK40GN-AWMU,          5RK40GN-AWT, 5RK40GN-C,            5RK40GN-CW,   5RK40GN-CW2E,            5RK40GN-CW2ME,         5RK40GN-CWME,           5RK40RA-AM, 5RK40RGK-AM,  5RK40RGN-A,   5RK40RGN-AM,  5RK40RGN-C,    5RK60GU-AMUL,            5RK60GU-AWJ,  5RK90GU-AWMU,            5RK90GU-CMF2,            5TK20A-AA,       5TK20CGN-A,    5TK20GN-AUL,  5TK40GU-AF,    6GH50K,           6GK100K,            6GK12.5K,         6GK150K,          6GK15K,            6GK180K,          6GK30K,            6GK5K, 6GK6K, 6GN15K,     6IK60GK-AUL,   6RK60GK-A2,     6RK60RA-CM,    6RK60RGK-CM,  A1598-464,        A3518-9412-A1, A3939-9412,            A4566-9215KPG,            ARK25GK-A2,    AS66AA,            AS66AC-N5,       ASD10A-K,        ASD16ACD,       ASM66AA-T10,      AXH015K-10,     AXH015K-100,   AXH230K-5,       AXH230KC-100, AXH230KC-5,     AXH450K-15,     AXHD50K,            AXHM015K-100, AXHM015K-20,  AXHM230K-A,    AXHM230KC-A,  AXHM230KC-GFH,          AXHM230K-GFH,            AXHM450KC-A,  AXHM450KC-GFH,          AXHM450KC-GFH/GFH4G10,       AXHM5100K-15, AXHM5100K-A,            AXHM5100KC-GFH,        AXHM5100K-GFH,          AXU210A-GN,    AXU210C-GN,    AXU540A-GN,    AXU590C-GU,            AXUD10A,         AXUD25C,         AXUM210-GN,   AXUM425-GN,   AXUM540-GN,   AXUM590-A,      AXUM590-GU,            B0341-354,     BH6G2-18RA,  BH6G2-5,  BH6G2-60,        BH6G2-75RH,    BH6G2-90,        BHI62FT-3,            BHI62ST-100RH,            BHI62ST-18,      BHI62ST-30,      BHI62ST-9,       BHI62ST-A,       BHI62ST-G2,  BL215GD-24F, BL550GD-24F,   BL550GD-AF,     BLD30A-MK,      BLH015K-10,     BLH230KC-5,     BLH5100KC-20FR,          BLS540A-24LA,    BLU220A-200,   BLU440A-50,     BLU590A-50,     BM206-411,       BM540-411,       BMP501H,         BMP501M,            BMP502H,         BMP502M,   BSM540-412,     BX230A-200S,    BX230C-100,     BX460C-10,  BX460C-200,  BX6-200A-M50,   BX6-400S-M50,  BXM230-GFH2,  BXM230M-A2,    BXM5120-GFH2,         BXM6200-A,      C0185-434,            C4441-9012,      C5053-9012,      C5413-9212,      C6924-9212,     C6925-9212K,  C7046-9012K, C9130-9012KE,  C9637-9212K,    CBI206-701,      CBI425R-701,    CBI540-203,      CBI540-702,      CBI590-801WU, CC01SS2,            CC02AIP,       CC02AXH,         CC02AXU,         CC05SAR,          CC10FBL,          CGI-023PNX0490,          CSD2145-T,            CSD566M-NBPA,            CSK245-ATA,     CSK566-NBTA,

D0802-434-E2,   D3296-152,       D3485-122,       D4CL-5.0F,        D6CL-6.0,          D6CL-6.3,          D9CL-12.7F,      E-065197-03,            E0962454,    E0962-454-K1,   E1348-354,  E-1421-334-E1,  E1429-554-E1,   E2211-444,        E2309-344,     E2379-424,        E2440-324,        E2499-454,        E2581-344,        E3940-444,        EZS3-20,           EZS3-50,            FBL440A-10,      FBL5120AW-30, FBL5120CW-20, FBLD20A,          FBLD40C,          FBLD75SW,       FBLM44OC-GF,            FBLM5120W-GFB,          FBLM575W-A,    FBLM575W-GFB,            FC02HBL,          FD10,    FD8,     FE100A,            FE100C,            FE100S, FE200C,            FG12D, FG17D, FPI425AUL-30A,            FPI540C-50,      FPI560AUL-18A,            FPS1540C-3M,   FPSI560A-12.5M,           FPW425A2-100U,           FPW425A-60U,  FPW425S-6,       FPW540A-15,            FPW540S-12.5,  FPW540S2-30,   FPW540S2-7.5,  FPW540S2-9,     FPW560A-15U,  FPW560A-36U,  FPW560A-9U,            FPW690A-90U,  FPW690C-30E,   FPW690S2-18,   FPW690S2-5,     FPW690S2-75,   FSP200-3,          FT425-404E,            GFB5G10,          GFB5G100,        GFB5G20,          GFH2G10,         GFH2G100,        GFH2G5,           GFH2G50,            GFH4G15,         GFH4G20,         GFH4G30,         GFH4G5,           GFH4G50,         GFH5G100,        GFH5G15,            GFH5G5,           GV2G180,          GV4G100,          GV4G36,           GV4G5, GV4G6, GV4G9, GVH5G12.5,      GVH5G15,            GVH5G18,         GVH5G25,         GVH5G30,         GVH5G50,         GVH5G75,         GVH5G9,           GVR5G18,            GVR5G60,         HBLM5100N-GFH,          K0037-M,          K0401-M/GFB5G5,         K560AUL-30,     K560ST-30,            K590AUL-5H,     K590ST2-30H,   K590ST-30H,     LC2U10A,          M206-401-115,  M206-401-E2,    M315-402,       M425-001-C1,    M425-402,         M540-201-B1,    M540-401-115,  M560-502C,       M590-502C,       MB12Z-D3,      MBD10-24,        MBM206-412,    MBM425-412,    MBM540-411,    MBM540-412,    MSM425-401,     MSM560-502C,            MSM560-511C,   MSS003-403,     MSS206-402,     MSS206-402WJ, OCSM2-0201A,   OGN15K,  OIK1GK-A3UL,    OSD-304U,        PAL3N,  PAL4N,  PAL4P-2,           PB206-401,        PH264-01-C66,  PH265-02,         PH265L-01,            PH266-01B-C114, PH268-21,      PH268-21-A39,  PH268-21-C45,  PH569-NAA,      PK223PA-SG10,  PK243-01A,            PK243-01BA,     PK243A1A-SG18,            PK243A1-SG10,  PK243A1-SG18,  PK243B1-SG36,  PK243B1-SG7.2, PK245-01A,  PK245M-02AA,   PK258-02A,    PK264-01A,       PK264-A1ASG3.6A,         PK264A1A-SG36,            PK264A2-SG18,            PK264B2A-SG36,     PK264B2-SG10,  PK264B2-SG7.2, PK264M-02B,     PK266-02B,       PK266-03A,  PK268-02A,    PK2913-02A-A2, PK296-A2ASG36,            PK296-A2A-SG7.2,         PK299-02AA,     PK299-03AA,     PK299-03AA-A2,     PK543AN-TG30, PK543NAWA-T20,          PK545-NAA,       PK545-NB,         PK564AUA,        PK564A-UAPG36,            PK566BW-N10,  PK569AUA,        PK569-NAWA,    PK596AUAPG36,    PK596AW1-T30, PMM33A-MG3.6,            PS540-401-115, PX244M-01AA,   PX245-02BA,     RK599AMA,       SB31-IN,           SB32-IN,           SB32S-IN,            SB50,    SB50W, SBR501,            SBR502,            SC540-411WU,  SG8030J,           SMK216A-GN,    SMK237A-A,            SMK5100A-AA,   SMK550A-GN,    SOL4M6,           SSM206-404E,    SSM315-404E,    STP-58D306,     UBM540-403,            UDK2109A,        UGK7.2K-2,       UMD245-BA,      UPH566-B,        US206-402,       US315-02T,       US315-401,            US315-401U2,   US425-401U,     US425-402,       US540-401U,     USM206-401W,  USM315-401W,  USM315-401W2,            USM315-402W,  USM425-401W,  USM540-401W,  USM560-502C,   USM560-502W,  USM590-501W,  USM590-502W,            USM590-512W,  USP540-1U,       USP590-2E,       VHI206A-GV,     VHI315A-6U,     VHI425A-GV,     VHI425SM-GV,            VHI540AT-30U, VHI540AT-36U, VHI540AT-GVH, VHI560S-GVH,   VHI-560ST-30,   VHI560ST-GVH, VHI590A-GVR,        VHI590AT-30U, VHI-590ST-30,   VHI590ST-GVR, VHR315A2-30U, VHR425A2M-90U,        VHR425AT-30U, VHR425AT-9U, VHR425AT-GV,  VHR425CT-30E, VSD425-CUGV,  VSDM425-ICGV, VSI-560A-9U,

0916-534,          0GK50KA,          0GK60K,            0GK60KA,          0GN12.5K,         0GN120K,          0GN60KA,         0GN9K,            0IK05GK-A3A,   0IK1A-AUL,       0IK1GN-A,         0IK3GN-B/0GN50K,        0N21,    0Q04,    0RK1GN-AUL,    0RK1GN-C,         0S01,  15K-2B, 21K5GK-AT,      21K6A-A2,  21K6GK-A2,       21K6GK-AA,      2345-332,          25FAL126U,            25FAL205U,     2GA25KA,    2GA30KA,        2GA60B-Q8,      2GA60KA,          2GA9KA,           2GB30KA,            2GB60KA,          2GD10K,           2GD10K,           2GD5K, 2GD5K, 2GK100K,          2GK100K,          2GK100KA,            2GK100KA,        2GK150KA,        2GK150KA,        2GK15KA,          2GK15KA,          2GK180KA,        2GK180KA,            2GK25KA,          2GK25KA,          2GK30K,            2GK30K,            2GK30KA,          2GK60,  2GK60,  2GK60K,            2GK60K,            2GK60KA,          2GK60KA,          2GK6K, 2GK6KA,           2GK75KA,          2GN100KA,        2GN10XK,            2GN30KA,         2GN36KA,         2GN3KA,           2GN50K,           2GN50KA-D7,    2GN5K, 2GN-6K,            2GN6KA,            2GN7.5K,          2GN7.5KA,        2GN9K, 2GN9KA,           2IJ3A-AA,          2IJ3GA-AA,        2IK6A-AUL,       2IK6A-AULA,            2IK6GN-A,         2IK6GN-AUL,     2IK6GN-AW,      2IK6GN-AWJ,    2IK6GN-AWU,   2IK6GN-CW,      2IK6RGK-AA,            2IK6RGN-A,       2IK6RGN-AUL,   2LF10N-2,         2LF25N-3,         2RJ4GA-AUL,     2RJ4GA-C2,       2RK6GK-A2,            2RK6GN-A,        2RK6GN-AW,     2RK6GN-AWM,  2RK6GN-CWM,  2RK6RGN-C,      2TK3CGKA/2GK3K,      2TK3CGN-A,            31K15GN-AUL,  3GA3K, 3GK15KA,          3GK180KA,        3GK18KA,          3GK25KA,          3GK30K,            3GK30KA,            3GK36KA,          3GK3KA,           3GK6KA,           3GK75KA,          3GK90KA,          3GK9K, 3GN12.5K, 3GN12.5KA,            3GN150K,          3GN15K,           3GN180K,          3GN180KA,        3GN-18K,          3GN18SA,          3GN25K,            3GN25KA,         3GN30K,           3GN30KA,         3GN36KA,         3GN3K, 3GN3KA,           3GN6KA,           3GN7-5K,            3GN75KA,         3GN90KA,         3GN-9K,            3GN9KA,           3IJ10GA-A2-E1, 3IJ10GB-AUL,    3IK14RGN-CE,            3IK15GK-AA,     3IK15GN-AW,    3IK15GN-AW2,  3IK15GN-AWU,  3IK15RGN-AUL, 3RK15A-AULA,   3RK15A-AWU,            3RK15GK-A2,     3RK15GN-A,      3RK15GN-AMUL,         3RK15GN-AUL,  3RK15GN-AW,   3RK15GN-AWU, 3RK15GN-C-E6,        3RK15GN-CW,   3SK10GN-AUL,  3TK6A-AULA,    3TK6GN-AW2,   4054-LD4,         41K25GN-SW2M,           41K25RGN-AW,      4GB18KA,          4GB9KA,           4GC25K,            4GK100KA,        4GK10X,            4GK12.5K,         4GK12.5KA,            4GK120,            4GK150KA,        4GK15K,            4GK15KA,          4GK18KA,          4GK25KA,          4GK30K,            4GK30KA,          4GK30KD,         4GK36KA,          4GK3KA,           4GK50K,            4GK50KA,          4GK5KA,            4GK60K,            4GK60KA,          4GK60KD,         4GK6KA,           4GK7.5K,           4GK75KA,          4GN100KA,            4GN12.5K,         4GN12.5KA,       4GN150KA,        4GN15K,           4GN15KA,         4GN15S,            4GN25K,            4GN25KA,         4GN25SA,          4GN30K,           4GN30KA,         4GN30K-D1,      4GN36K,           4GN3KA,            4GN50K,           4GN50KA,         4GN5K, 4GN5S, 4GN5SA,           4GN60KA,         4GN6K, 4GN6KA,           4GN6SA,            4GN75KA,         4GN9KA,           4GN9L, 4IJI5GA-AA,      4IK22A-CE,        4IK22RGK-AA,   4IK22RGN-AUL, 4IK25GK-A2,            4IK25GKST2,     4IK25GK-ST-3,  4IK25GN-ACH-115,        4IK25GN-CW2T,  4IK25GN-SWT,  4IK25RGK-A2,            4IK40A-BA,       4IK40A-ST3F-E1,           4LB20-3,           4LB20N-1,  4LF45N-2,  4LF45N-7, 4RK25GK-A2M,     4RK25GK-AA,    4RK25GN-AM,    4RK25GN-AM-115,         4RK25GN-AMUL,            4RK25GN-AW2MJ,          4RK25GN-AWU,    4RK25GN-CM,    4RK25GN-CT,    4RK25GN-CWN, 4RK25GN-EM,    4RK25RA-A,       4RK25RGN-A,    4TK10GN-AUL,     4TK10GN-AW2U,           51K40GK-AA,     51K40GNAT,      51K60GU-AW,   57-0044-001,                

5CGK-01,          5GC18K,            5GC60K,            5GCH12.5KB,     5GCH15KB,       5GCH18KB,       5GCH25KB,       5GCH30KA,            5GCH30KB,       5GK100K,          5GK10X,            5GK12.5KA,       5GK120,            5GK120K,          5GK120KA,            5GK15KA,          5GK18K,            5GK18KA,          5GK25KA,          5GK30K,            5GK36KA,          5GK50K,            5GK50KA,          5GK5KA,           5GK60K,            5GK60KA,          5GK75KA,          5GK9K, 5GK9KA,           5GN10XK,            5GN12.5K,         5GN12.5KA,       5GN120K,          5GN120KA,        5GN120K-D60,   5GN15K,           5GN15KA,            5GN180KA,  5GN18K,           5GN18KA,         5GN18RH,         5GN25KA,         5GN30K,           5GN30K-D1,            5GN36K,           5GN36RAA,       5GN3K, 5GN3KA,           5GN50K,           5GN50KA,         5GN5KA,           5GN60K,            5GN60KA,         5GN6K, 5GN7.5K,          5GN75KA,         5GN9K, 5GN9KA,           5GS12.5K,         5GS6K,  5GU100K,            5GU100KA,        5GU10XKB,       5GU12.5RH,      5GU15B,           5GU18K,           5GU18KA,         5GU18KB,            5GU25RAA,       5GU30K,           5GU30KB,         5GU30RA,         5GU36KB,         5GU36RH,         5GU3RA,            5GU5K, 5GU5KB,           5GU60K,           5GU60-KB,    5GU7.5KA,        5GU90KBH,       5GU90KHA,       5GU9KA,            5GU9KB,           5IK35GN-CE,     5IK40A-AULA,   5IK40GK-AA,     5IK40GK-SM,     5IK40GN-AWT,  5IK40GN-AWU,            5IK40GN-C,       5IK40GN-FCH-E1,          5IK40GN-SM,     5IK40GN-ST,     5IK40RA-AUL,   5IK40RGK-AA,   5IK40RGN-AUL,     5IK60GS-ST2F,  5IK60GU-AF,     5IK60GU-AFUL, 5IK60GU-AWJ,   5IK60GU-SH,     5IK60GU-ST2FE,            5IK60RGU-CFP,      5IK90A-A2FUL,  5IK90GS-A2FUL,            5IK90GU-AFUL, 5IK90GU-AWT,  5IK90GU-CWE,  5IK90GU-SMF2, 5IK90GU-ST2F,    5IK90GU-ST2FE,            5IK90GU-SWM,  5IK90GU-SWT,  5RK40A-AT,       5RK40GK-AA,    5RK40GKC2M,   5RK40GN-AM-115,            5RK40GN-AMUL,            5RK40GN-AUL,  5RK40GN-AWU, 5RK40GN-C,      5RK40GN-CW,   5RK40RA-C,            5RK40RGN-A,    5TK20CGN-A,    6GK12.5K,         6GK15K,            6GK180K,          6GK30K,            6GK5K, 6GN15K,            6RK60RGK-AM,  7W13,   A2071-9212,      A2195-9212,      A2595-9212,      A3409-9212,      A3788-9412,     A4276-9115E,            A4453-9215KSG,            A4483-9215KM, A4564-9215GME,     A4566-9215KPG,            A4585-9415KPGM,            A4691-046,        A4927-9415KPGM,         AID40A-A2,       AIM5150CM-P5, ARK25GK-A2,    AS46AA-N7.2,    AS46MAP,            ASC66A-K,         ASC66AK-N36,   ASD10A-KDN,    ASD12AC,          ASD12A-CP,       ASD12C-C,        ASD13A-ADN,            ASD16ACD,       ASD16B-C,        ASD16D-C,        ASD16D-CDN,    ASD18A-K, ASD18B-K,       ASD20A-S,            ASD24A-A,        ASD24C-A,        ASD30A-A,        ASD30E-A-B1,    ASD36A-K,        AXHD100K,       AXHD30K,            AXHD50K,         AXHM015K-20,  AXHM230K-GFH,   AXHM5100K-15, AXHM5100KC-GFH,        AXUD10A,            AXUD25A,         AXUM210-GN,   AXUM425-GN,   AXUM540-GN,   AXUM590-GU,   BH6G2-18RA,    BHI62FT-3,    BHI62ST-18,      BHI62ST-A,       BL215GD-24F,   BL540GN-24H,   BL550GD-24F,   BLD1524-F,       BLD15A-F,  BLD180A-MK,    BLD3024-F,       BLD30A-F,         BLD5024-F,       BLD50A-F,         BLFM230GFS,    BLS540A-24LA,            BM206-411,       BMP501M,      BMP502L, BMP502M,         BX230C-100,     BX460C-10,       BX460C-200,            BXD30A-A,     BXD60A-C,        BXM230-GFH2,  BXM230M-A2,    BXM5120-GFH2,            C0185-434,        C4441-9012,            C4626-9212, C4657-9212,  C4666-9212,   C5053-9012,      C5413-9212,      C6781-9212K,    C6925-9212K,      C7046-9012K,    C7395-9212K,    C7796-9212H,    C8160-9212H,    C8302-9012K,    C8413-9012K,    C9130-9012KE,  CB3525,        CB70,    CB-7060,           CBC-25A,          CBC-30A,          CBC-35A,          CBC-40A,         CBI425R-701,            CBI540-203,      CBI590-801WU, CC01SS2,          CC02AXH,         CC-02-SS2,        CC05FBLR,        CC05SAR,            CC07FBL,          CC10AIP,           CC10FBL,          CC10SBF,          CC10SBFE,        CC10SBFM,        CC20SBF,

CC-3,    CE-US,  CGI-023PNX0490,          CH100,  CH12,   CH120,  CH12-B,            CH15,   CH150UL-C,      CH15B, CH15BFAUL,            CH15BFAUL-C,  CH15BUL,         CH15BUL-C,      CH18,   CH200CF-AUL,   CH20BFAUL,      CH20BFAUL-C,  CH25,            CH25B, CH35,   CH35B-A,      CH35BFAUL,      CH35BFAUL-C,  CH40,   CH40BUL,         CH45,   CH45UL-C,            CH50,   CH50UL,           CH50UL-C,        CH60,   CH60UL,           CH70NA,           CH70UL,           CH80,   CH80NA,            CH80UL,           CH80UL-C,        CHC3617A,        CHC3821AUL,    CHC4817A,        CHC4821AUL,    CHC4823AUL,            CMD2109P,        CMK256AP,        CP701C3C504K, CR470U25,        CSD2109-T,       CSD2112-T,       CSD2120-T,            CSD569M-NAPA,            CSD5807N-T,   CSK245-ATA,   CSK264ATA-SG36,   CSK268-AT, CSK296-ATA,            CSK545-NATA,   CX-01,  CY120NA,          CY6050BE1,       D0802-434-E2,   D4CL-5.0F,        D6CL-6.0,          D9CL-9.5A,            DFC5107T,        DFR1514A,        DFU1507A,        DFU1514A,        DFU1514W,       DFU1514W-A2,  DFU1514W-M,            DFU507A,          DP-01,  DRL60PA4-05M, DSP501H,          DSP501M,      DSP502H,   DSP502M,          E0962454,            E0962-454-K1,   E1429-554-E1,   E2133-324,        E2309-344,        E2379-424,        E2440-324,        E2499-454,            E2581-344,        E-3818-M,         E3940-444,        EFG40M355UF7,            EMP402-1,         ES01,    ESMC-K2,            EXD400SLZ,       EZMC24I-A,       EZMC36A,          EZS3-50,           FB-887, FBL220C-10,      FBL5120AW-20, FBL5120AW-30,        FBLD120A,        FBLD120CW,     FBLD20A,          FBLD40A,          FBLD40C,          FBLD75AW,       FBLD75CW,            FBLD75SW,       FBLM44OC-GF,  FC02HBL,          FC244M2,          FC24D2,            FE100S, FG16D, FG17D, FPI425S-180,            FPS1540C-3M,   FPW425A-60U,  FPW540A-15,     FPW690C-30E,   FS12S,  FSP200-2,          FSP200-3,          FT425-404E,            GFB5G100,        GFB5G20,          GFH2G10,         GFH2G5,           GFH2G50,         GFH4G15,         GFH4G20,            GFH4G50,         GFH5G10,         GV4G100,          GV4G5, GV4G6, GV4G9, GVH5G15,         GVH5G25,         GVH5G50,            GVH5G75,         GVH5G9,           GVR5G18,         HBL210K-GN,    HBL425GN-24,   HBL425K-GN,    HBL540GN-24,            HBL540K-GN,  HBLM425K-GN,  HBLM540K-GN, K0175-D,KBLD120-A,       KBLD120-C,       KBLD180-A,            KBLD-180-C,     KBLD60-C,        KXD180-ABZ,     KXD30-ABZ,      KXD60-ABZ,      KXM6180-AB,    KXPD120CBZ,            KXPD30-CBZ,     KXPD60ABZ,      KXSD200-ALZ,   KXSD40-ALZ,     KXSD50-ALZ,     KXSM4200-BL,   L0177-M,            LC07709K,         LC08508K,         LC2U10A,          M206-401,         M206-401-115,  M206-401-E2,    M315-402,            M425-001-C1,    M560-502C,       M590-502C,       M6100-201K,     MB1255-D,        MBD10-24,        MBM206-412,  MC250808C,      MC401214C,      MCL551818K,    MD1225-24,       MD1225A-24,     MD825B-24,      MDS410-24,         MF930-BC,  MHC07B,           MRS16V-B,        MS14-BC,          MSM425-401,     MSM425-412,     MSM540-411,            MSM560-511C,   MSP101,            MSP-2W,           MSP301N,          MSP302,            MSP302N,          MU1225S-41,            MU1238A-41B,   MU1428S-11,     MU825S-23,       OCSM2-0201A,   OP200A,            OPX-1,  PADP01,            PAEZ-BT,            PAL2P-2,           PAL3N,  PAL5,    PAVR-20KY,       PAVR-20KZ,       PC100,  PH2610-01B,     PH2610-03,       PH264-01B,            PH264-01-C66,  PH264-03, PH264-E1.5, PH264E1.5B,      PH265-02-Q5,  PH265-05B,       PH265-05B-C1,            PH265L-01,       PH265L-05,       PH265M-32B,     PH266-01,         PH266-01B,       PH266-01B-C114,          PH266-01-C7,            PH266-02B,       PH266-E1.2-C19,            PH266M-E06B,   PH266M-E1.2,    PH266M-E1.2B,  PH268L-21,       PH268L-25,            PH268M-E1.5BC10,        PH296-01,         PH299-01,         PH299-02,         PH544-NA-A15,  PH554-NAA,      PH564-NAA,

PH-566A,  PH569-NAA,  PH5913H-NAA,  PH599H-A,   PK224PA,        PK243-01AA,     PK243-01AA-C10,            PK243-01A-C123,PK243-01BA,     PK243-02AA, PK243-03AA,  PK243A1A-SG18,            PK243A1-SG10,            PK243A1-SG18,  PK243A2A-SG36,            PK243B1A-SG9, PK243B1-SG36,  PK243B1-SG7.2, PK243M-01AA,   PK243M-03BA,    PK244-02A,       PK244-02AA,     PK244-02A–C46,           PK244-02A-C58, PK244-02BA,     PK244M-01AA,   PK245-01AA,   PK245-01BA,     PK245-02AA,     PK245M-02BA/400,        PK245M-03BA,   PK264-01A, PK264-01B, PK264-01B-C45,      PK264-03B,       PK264-A1ASG3.6A,         PK264A1A-SG7.2,           PK264A2A-SG36,            PK264B2-SG10,  PK264B2-SG18,    PK264B2-SG7.2, PK266-01B,       PK266-02B,       PK266M-01A, PK266PDA-P10,  PK268-01A, PK268-03A,        PK268-03B,       PK268MA,          PK268M-E2.0A,  PK269JDA-C2,    PK28803A-C22,  PK296-01BA,  PK296-02AA,            PK299-03AA-A2,            PK299-03B-A2,  PK543NAWA-T20,          PK544BUA,        PK545NAWA,     PK564ANA-TG30,    PK564AUA,        PK564AW-T10,  PK566BW-N10,  PK566-NAC,       PK596AUHA,      PK596AUHA-A1, PK596AW-A23,            PK599H-NACM,  PMC35B3,          PMD07U,           PMM33A-MG3.6,            PMM33BH2,       PMM35B3,         PX243-01AA,            PX243-02AA,     PX243M-01AA,   PX243M-03BA,   PX244-02AA,     PX244-02AA-C23,           PX244M-01AA,   PX245-01AA,            PX245-01BA,     PX245-02BA,     PX245-02BA-C1,            PX245-2B-C8,    PX245M-01AA,   PX245M-02AA,   RK564AA-T7.2,     RK564AC-T30,   RK569BC,          RKD514L-A,       RKD514L-C,       SB31MAH-ZP,    SB32-IN,           SB32S-IN,            SB50,    SBR501,            SBR502,            SC8800,            SCX11,  SD5107P3,         SG6100S,          SG8030D,            SG8030S,          SH-CAP-M,        SMK216A-GN,    SMK237A-A,      SMK550A-GN,    SMR32-ZP,         SOL6M8,            SPD4209,          SPD5517,          SS21L,  SS21L-SSSD,      SS21M,  SS21-UL,           SS21-UL-SN,      SS22M, SS22M-SSSD,            SS301,  SS302,  SS31,    SS31-HR,           SS31MA-J,         SS31MA-J-K1,    SS31-QB,           SS32,    SS32E-SSSD,            SS32MA-J,         SS32SSSD,         SS371,  SS372,  SSP-2,   SSP-4,   STP-58D306,     T-MB1255-T-FA,            T-MB840-T-FA,       TNR9G820K,      U1215GA,          UD2115,            UD2115A,          UD2115B,          UDK2109A,        UDK2120A,            UDK5107N,       UDK5107NW2,   UDK5114N,       UDK5114NA,     UDK5114N-M,    UDK5114NW2,   UDK5114NW2-M,            UDK5128N,       UDK5128N-A,    UDK5128N-M,    UDK5128NW2,   UDK5128NW2-M,           UDK5214N,       UDK5214N-M,         UDK5214NW,    UDX2107A,        UDX-2140A,      UDX5105,          UDX5107,          UDX5107-A2,     UDX5107-G4-2,            UDX5107N,       UDX5107N-G1,  UDX5114,          UDX5114-A3,     UDX5114N,       UDX5114NA,     UDX5114N-E,            UDX5128N,       UDX5128NA,     UDX5128N-G1,  UFK564AW-T10,            UG6100S,          UG6100S-DP,     UG678K,            UGK7.2K-2,       UI215GA,          UMD245-BA,      UMD265-01B,    UMD266-01,      UPH296H-A-A1, UPH566G-A-A25,            UPH5913-AM,    UPH599-A,        US206-01T,       US206-402,       US315-01T,       US315-401,       US315-401U2,  US425-001-C1,  US425-01T,       US425-201-C1,  US425-401U,     US540-01,         US540-01-115,   US540-01T,            US540-201-B1,  US590-501U,     USM315-401W,  USM540-401W,  USM560-502W,  USM590-502W,  USP206-1U,            USP315-1U,       VCR2521,          VHI315A-6U,     VHI560ST-GVH, VHI590ST-GVR, VHR425AT-GV,VHR425CT-30E, VIS-100, VSDM425-ICGV, XG6-100S,XG9200-2G,                                                                                                                                                                                                                                    

Hiển thị 1–12 trong 554 kết quả

1 2 3 4 45 46 47
zalo